คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
สอนวิธีทำหน่อยงับ🙏🏻

ใช้สัญลักษณ์ อย่างที่ 1 จงหาค่ากึ่งกลางพิสัยของคะแนนสอบต่อไปนี้ วรทา 31 43 ค่ากึ่งกลางพิสัย 156 3-5 6-8 9-11 12-14 15-17 18-20 21-23 24-26 18 X + X 2 26.5 +2.5 2 60 max 14.5 แบบฝึกหัดที่ 2 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของอายุ (ปี) ต่อไปนี้ 15 20 27 ดังนั้น ค่ากึ่งกลางพิสัยของคะแนนสอบ เท่ากับ 14.5 คะแนน min ความถี่ 4 10 26 38 13 6 2 1 25 30 55 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของราคาสินค้า (บาท) ต่อไปนี้ 340 1,000 583 425 2,080 สื่อเสริม การเรียนรู้ https://qrcode.link/a/6wbR29
จํานวนนิก กษา (คน) จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลต่อ 3 10 15 9 8 10 12 15 20 การแสดงนานครั้งที่นักศึกษาใช้บริการห้องสมุดใน 1 สัปดาห์ จำนวนครั้งของการใช้บริการห้องสมุดโดยเฉลี่ย บริการห้องสมุดของนักศึกษา ครั้ง) จำนวนนักศึกษา (คน) 0-2 3-5 6-8 9-11 12-14 รวม 82 50-59 9311 2 8 6 2 2 20 ตารางแจกแจงความถี่ แสดงคะแนนสอบภาคปฏิบัติของนักศึกษา จงหามัธยฐาน คะแนนสอบภาคปฏิบัติ (คะแนน) ต่ำกว่า 19 20-29 30-39 40-49 ตารางแสดงจํานวนชั่ว จํานวนนักศึกษา (คน) 5 10 9 20 6 50 จากข้อมูลปริมาณ และฐานนิยม 11 การวัดเ 1) ค่าย จำนวนข้อมูลทั้ง 2) มัธ หรือความถี่ขอ 3) 5 4) F แต่ละตัว 6)
ตารางแสดงจำนวนชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง จงหาฐานนิยม จํานวนพนักงาน (คน) 7 19 6 15 3 50 35 จํานวนชั่วโมงการทํางาน (ชั่วโมง) 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 รวม - จากข้อมูลปริมาณน้ำนมที่เด็กทารกวัย 0-3 เดือน ดื่มต่อวัน จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม ปริมาณน้ำนม (ออนซ์) 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 รวม จํานวน (คน) 4 1 8 2 5 20 แบบทดสอบ หลังเรียน https://qrcode.link/a/Egt9P การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางของข้อมูล 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เป็นค่าที่ได้จากการนำค่าของข้อมูลทั้งหมดรวมกันแล้วหาร จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2) มัธยฐาน คือ ค่าที่มีตำแหน่งอยู่ตรงกลางของข้อมูลที่เรียงลำดับ ซึ่งค่านี้จะแบ่งจำนวนข้ หรือความดีของข้อมูลชุดนั้นออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉