สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะะ🥹🥹

1. แบบทดสอบ คำชี้แจง เอง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว ข้อใดเป็นการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก. การสั่งซื้อสินค้าจากที่อื่นมาใช้แทนการผลิตเอง ข. การนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยมาผลิตสินค้า ค. การนำวัสดุและทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาเป็นทุนในการผลิต ง. การผลิตสินค้าในรูปของบริษัทเพื่อให้เป็นระบบและได้มาตรฐาน วิชา สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 2. ข้อใดคือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ก. ลงทุนน้อย คุ้มค่า ผลตอบแทนสูง ข. เรียบง่าย เป็นระบบ ได้กำไรสูงสุด ค. มีขั้นตอน เป็นระบบ ได้กำไรสูงสุด ง. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 3. รู้รักสามัคคี เป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำว่า “รู้” หมายถึงข้อใด Wron ก. เข้าใจชัดเจนถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไข ข. ผู้นำชุมชนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในทุก ๆ ด้าน ค. ทุกคนในชุมชนได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ง. สามารถแก้ไขปัญหาตามตำราและทฤษฎีที่ได้เรียนรู้มา หน้า 4. แผนพัฒนาฯ ฉบับใดได้อัญเชิญแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนา และบริหารประเทศ ก. ฉบับที่ 1 ข. ฉบับที่ 5 ค. ฉบับที่ 7 ง. ฉบับที่ 9 5. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง ก. ความมีเหตุผล ข. ความพอประมาณ ค. ความขยันและอดทน ง. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี d be 4 มศ 2
2 7 6. “องค์การของบรรดาบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็น เจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย” ข้อความนี้หมายถึงข้อใด ก. ธนาคาร ข. สหกรณ์ ค. สถานศึกษา ง. กลุ่มออมทรัพย์ 7. บุคคลใดเป็นสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ ก. โต้งชวนเอกไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการ ข. โหน่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าตามคนในครอบครัว ค. น้อยเป็นชาวสวนจึงไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ง. แต้มโดนบังคับจากเพื่อนในกลุ่มให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 8. ข้อใดกล่าวผิด ก. สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตย ข. สมาชิกสหกรณ์มีสิทธิออกเสียงเท่ากัน ค. ผู้ถือหุ้นสูงสุดจะได้รับตำแหน่งประธานสหกรณ์ ง. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสหกรณ์ aps 9. “การเป็นลูกค้าและเจ้าของในคนเดียวกัน” ข้อความนี้ตรงกับหลักการสหกรณ์ข้อใด ก. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ข. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ ค. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก ง. การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 10. ข้อใดเป็นการพัฒนาให้ชุมชน “พออยู่ พอกิน” ในระดับพื้นฐาน ก. การผลิตเพื่อเพิ่มรายได้และมีเงินออม ข. การผลิตให้เพียงพอส่วนที่เหลือนําไปขาย ค. การดำาเนินธุรกิจและมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน การผลิตเพื่อจําหน่ายสร้างรายได้ให้กับประเทศ ง. artist orturon แบบฝึกหัด วิช คำชี้แจง ให้นักเรียนวิเค
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉