สังคมศึกษา
มัธยมต้น

มุแงง ช่วยหน่อยครับบ-😿

มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือ ศาสนาที่ตนนับถือ คำชี้แจง 1. ข้อสอบนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ (10 คะแนน) ตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ (10 คะแนน) 2. ให้นักเรียนทำข้อสอบลงในกระดาษคำตอบที่แจกให้เท่านั้น บ 1 3. ให้นักเรียนใช้ปากกาดำหรือน้ำเงินในการทำข้อสอบเท่านั้น ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. กษัตริย์พระองค์ใดริเริ่มการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ประเทศต่าง ๆ นอกดินแดนชมพูทวีป ก พระเจ้าพิมพิสาร ข พระเจ้าสุทโธทนะ ค พระเจ้าปเสนทิโกศล ง พระเจ้าอโศกมหาราช 2. พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศจีนในสมัยใด ก จักพรรดิไทจงแห่งราชวงศ์ถัง ข จักพรรดิโกโจแห่งราชวงศ์ฮั่น ค จักพรรดิมิ่งตี่แห่งราชวงศ์ฮั่น ง จักพรรดิจินซี่แห่งราชวงศ์ฉิน 3. วัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรปคือวัดใด ก วัดพุทธรังสี ควัดพุทธอาศรม 4. หนังสือที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในเยอรมนีที่ได้รับการตีพิมพ์ถึง 6 ชั่วอายุคน คือหนังสือเล่มใด ข วัดพุทธปทีป ง วัดพุทธสมาคม สฯ บญ ก พระพุทธวจนะ ข ประทีปแห่งเอเชีย ค ศาสนจักรแห่งบูรพทิศ 5. พุทธศาสนิกชนกลุ่มแรกที่ช่วยกันจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาคือกลุ่มใด ก คนญี่ปุ่นในโตเกียว ค คนอังกฤษในกรุงลอนดอน ง หนังสือปุจฉาวิสัชนาทางพระพุทธศาสนา ข คนไทยในกรุงเทพฯ ง คนอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นและจีน
6. ข้อใดคือองค์ประกอบของอารยวัฒิ 5 ก อายุ วรรณะ สุขะ โภคะ พละ ข ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา คสัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ง ศรัทธา ศีล พาหุสัจจะ วิริยารัมภะ ปัญญา 7. ข้อใดอธิบายความหมายของอารยวัฒิ 5 ได้ถูกต้อง ข ธรรมที่สร้างความเจริญด้านวัตถุ ก ธรรมคุ้มครองโลก ค ธรรมที่ชาวพุทธใช้ปฏิบัติเพื่อความเจริญ 8. ความไม่เบียดเบียนกดขี่ข่มเหงรังแกผู้อยู่ใต้ปกครอง ตรงกับหัวข้อธรรมใดในทศพิธราชธรรม ง ธรรมอันเป็นปัจจัยให้เกิดอารยธรรมมั่นคง ก อักโกธะ ข ปริจจาคะ ค อวิหิงสา ง อวิโรธนะ 9. พระพุทธไสยาสน์ขนาดยาวที่พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ประดิษฐานอยู่ที่วัดใด กวัดอรุณราชวราราม ควัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ข วัดสุทัศเทพวนาราม ง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 10. จุดมุ่งหมายหลักของพระพุทธศาสนามุ่งสอนคนให้เป็นอย่างไร ก คนดี ข คนเก่ง ค คนเฉลียวฉลาด ง คนมีความสามารถ 11. พระเถระของไทยรูปใดเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและตั้งสยามนิกายขึ้นในประเทศศรีลังกา ก พระโสณะกับพระอุบาลี ข พระมหินทะกับพระอุบาลี ง พระมหินทะกับพระอริยมุนี ค พระอุบาลีกับพระอริยมุนี 12. พระพุทธศาสนาเริ่มเผยแผ่ออกไปทั่วทิเบตในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด ก พระเจ้าทุฏฐคามณี ข พระเจ้าสรองสันคัมโป ค พระเจ้าวิชัยสิริสังฆโพธิ ง พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ 13. พระเถระรูปใดได้พาพระธรรมทูตจากพม่าเดินทางไปประกาศพระพุทธศาสนาที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ก พระอภัยมุนี ข พระญาณดิลก ง พระอานันทะ เมตเตยยะ ค พระอุตตมะมหาเถระ 14. พระภิกษุชาวอังกฤษรูปใดสอนพระพุทธศาสนาในออสเตรเลีย โดยเน้นการพัฒนาจิตใจ ก พระอูฐิติละ ข พระอานันทโพธิ์ ค พระอนาคาริก ธรรมปาละ ง พระสาสนธชะ (มร. อี. สตีเวนสัน) 15. วัดพระพุทธศาสนาแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาคือวัดใด ก วัดพุทธรังษี 16. การสร้างวัดในชุมชนของนักเรียนให้สำเร็จได้นั้น ผู้สร้างต้องอาศัยอารยวัฒิ 5 ข้อใดเป็นเบื้องต้น ขวัดพุทธปทีป ควัดพุทธสมาคม ง วัดไทยลอสแอนเจลิส ข สุตะ ง ศรัทธา ก ศีล ค จาคะ 17. ข้อใดคือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานของอารยธรรมสำหรับผู้นำหรือผู้ปกครอง ง ศีล สมาธิ ปัญญา ก อริยสัจ 4 ข ฆราวาสธรรม 4 ค ทศพิธราชธรรม
18. เหตุการณ์ในข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าเกิดจากการขาดหลักธรรมหมวดอารยวัฒิ 5 ก เรือประมงล่มเมื่อพายุพัดผ่าน ข ตึกถล่มเพราะสร้างไม่ได้มาตรฐาน ค แผ่นดินไหวทำให้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ง ทางหลวงแผ่นดินขาดเมื่อพายุฝนตกหนักติดต่อกัน 2 วัน 19. ข้อใดแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ก สอนให้รู้จักผูกมิตรไมตรี ค สอนให้ต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ 20. พระพุทธศาสนาสอนมนุษย์ให้แก้ความชั่วด้วยการปฏิบัติตนอย่างไร ขสอนให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ง สอนไม่ให้นำมนุษย์มาเป็นสินค้าซื้อขาย ก การทำความดี ข การสารภาพบาป ค การรับศีลล้างบาป ง การขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 21. จุลพงษ์มองเห็นว่าร่างกายนี้มีความเปลี่ยนแปลงดำรงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ และไม่สามารถ บังคับให้อยู่ใน อำนาจได้ แสดงว่าจุลพงษ์มีธรรมข้อใด ขวัฏฏะ 3 22. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของวัฏฏะ 3 ก อัตถะ 3 ค ปัญจธรรม 3 ง สามัญลักษณะ 3 ก กิเลส ขวิบาก ค ตัณหา ง กรรม 23. ธงชัยชอบมองตัวเองว่าเป็นคนต่ำต้อย ยากจนไม่มีความสามารถ จึงรู้สึกท้อแท้ใจไม่อยากทำอะไร แสดงว่าธงชัยเป็นคนอย่างไร ก มีตัณหาจัด ข มีทิฏฐิมากเกินไป 8 4 ค มีมานะในตัวเองสูง ง มีอัตตายึดถือตัวเองมากเกินไป 24. ปัญญา 3 จัดเป็นธรรมข้อใด ขธรรมที่ควรบรรลุ ง ธรรมที่ควรเจริญ ก ธรรมที่ควรรู้ ค ธรรมที่ควรกำจัด 25. ใครมีสัปปุริสธรรมเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน ก โชติใส่เสื้อลายสก็อตสลับขาวแดงไปงานศพญาติ ข ชายรู้ว่าตนไม่ชอบวิชาพระพุทธศาสนาจึงไม่เข้าเรียน ค เกตุซื้อขนมที่ตนเองชอบมาให้ในงานวันเกิดของก้อย ง เข็มรีบทำการบ้านให้เสร็จจะได้ออกไปเตะฟุตบอลกับเพื่อน 26. การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงเป็นการปฏิบัติตนตรงกับธรรมะข้อใด ข มัตตัญญตา ค อัตตัญญุตา ง กาลัญญตา ก ธัมมัญญตา 27. เพราะเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงสอนว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาขั้นสูงสุด ก เป็นความรู้ใหม่ ค เป็นความรู้ที่เกิดจากภาคทฤษฎี ข เป็นความรู้ที่แท้จริง ง เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นง่ายกว่าปัญญาประเภทอื่น

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉