สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ใครรู้บ้างคะช่วยทำหน่อยนะคะ

ใบงานครั้งที่ 1 เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวัฒนธรรมไทย ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 1. วัฒนธรรม คือ อะไร 2. จงยกตัวอย่างแบบแผนการกระทำ ที่เป็นวัฒนธรรมของไทย 3. ผลจากการกระทำตามวัฒนธรรมไทย ก่อให้เกิดสิ่งใดขึ้นบ้าง 4. จงบอกวัฒนธรรมภายนอกที่ถือเป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ได้แก่อะไรบ้าง 5. จงบอกความหมายของ ขนบธรรมเนียมประเพณี คือ อะไร 6. จงบอกความหมายของ วัฒนธรรมและประเพณีไทย คืออะไร 7. การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก บุคคลจะต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉