สังคมศึกษา
มัธยมต้น

.....ตอบหน่อยนะขอแบบด่วน

แบบทดสอบกลางภาค สังคมศึกษา1 ส 21101 1. บุคคลโดยทั่วไปใช้แผนที่เพื่อวัตถุประสงค์ใด ก. หาตำแหน่งที่ตั้ง ข. อ่านเสริมความรู้ ค. ศึกษาโลกของเรา ง. คำนวณหาเวลา 2. สมพรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องการศึกษาพื้นที่ของทวีปต่างๆ ทั่วโลก ควรใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ใด ก.ลูกโลก ข. เข็มทิศ ค. ภาพจากดาวเทียม ง. รูปถ่ายทางอากาศ 3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในข้อใดสำคัญที่สุด ก. หาง่าย ข. ใช้ได้สะดวก ค. มีความทันสมัย ง. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4. แผนที่ภูมิประเทศมีลักษณะอย่างไร ก. แสดงข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติ ข. แสดงข้อมูลทั่วไปบนผิวโลก ค. แสดงความสูงต่ำของผิวโลก ง. แสดงข้อมูลเฉพาะแผ่นดินเท่านั้นลักษณะอย่างไร 5. เครื่องหมายหรือสิ่งที่ใช้แทนรายละเอียดต่างๆในแผนที่เรียกว่าอะไร ก.สัญลักษณ์ ข. รูปแทน ค. ตราสัญลักษณ์ ง. รูปลักษณะ
6. อุปสรรคที่สำคัญของการถ่ายภาพทางอากาศ คือข้อใด ก. ฝูงนก ข. หมอกควัน ค. อุทกภัย ง. แสงแดดจัด 7. เพราะเหตุใดแผนที่เล่มจึงเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ที่ได้รับการนิยมมาก ก. มีภาพประกอบ ราคาถูก สะดวกในการใช้ ข. เก็บรักษาง่าย ทันสมัย สะดวกในการใช้ ค. ราคาถูก สะดวกในการใช้ เก็บรักษาง่าย ง. ให้ข้อมูลได้ละเอียด ทันสมัย เก็บรักษาง่าย 8. ถ้าทราบข้อมูลเพียงเส้นละติจูดซึ่งเป็นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของประเทศหนึ่งประเทศใด เราจะทราบข้อมูลใด ต่อไปนี้อย่างชัดเจน ก. ภูมิอากาศ ข. ลมประจำถิ่นที่พัดผ่าน ค. ความกดอากาศ ง. วัน เวลาท้องถิ่น 9. ข้อใดต่อไปนี้หมายถึง เส้นเมริเดียน ก. เส้นสมมติที่ลากจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้ ข. เป็นเส้นกำหนดเวลาปานกลางกรีนีซ ที่ประเทศต่าง ๆ ใช้อ้างอิง เพื่อกำหนดเวลามาตรฐาน ค. เป็นเส้นที่อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ด้านละ 180 เส้น 4. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 10. เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นเมื่อเวลา 13.34 น. ตามเวลาในประเทศไทย ซึ่งตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศซิลีเวลา 03.34 น. ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากกรุงซานเตียโกประมาณ 317 กิโลเมตร" ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. เวลาประเทศไทยเร็วกว่าเพราะตั้งอยู่ซีกโลกใต้ใกล้เส้นศูนย์สูตร ข. เวลาประเทศไทยเร็วกว่าเพราะตั้งอยู่ซีกโลกเหนือใกล้เส้นศูนย์สูตร ค. เวลาประเทศไทยเร็วกว่าเพราะตั้งอยู่ลองจิจูดทางตะวันตกของเมริเดียนแรก ง. เวลาประเทศไทยเร็วกว่าเพราะตั้งอยู่ลองจิจูดทางตะวันออกของเมริเดียนแรก 11. ลักษณะทางทางกายภาพของทวีปเอเชียข้อใดไม่ถูกต้อง ก. พื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุด ข. มียอดเขาสูงที่สุดในโลก และมีบริเวณต่ำที่สุด ค. มีฝนตกชุกไปจนถึงแห้งแล้งเป็นทะเลทราย ง. เป็นป่าโปร่งสลับทุ่งหญ้ากว้าง ไม่ปรากฏป่าติบขึ้น
3 จาก 5 ไหวขึ้นเมื่อเวลา 13.34 น. ตามเวลาในประเทศไทย ซึ่งตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศชิลีเวลา 03.34 น. ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากกรุงซานเดียโกประมาณ 317 กิโลเมตร" ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. เวลาประเทศไทยเร็วกว่าเพราะตั้งอยู่ซีกโลกใต้ใกล้เส้นศูนย์สูตร ข. เวลาประเทศไทยเร็วกว่าเพราะตั้งอยู่ซีกโลกเหนือใกล้เส้นศูนย์สูตร ค. เวลาประเทศไทยเร็วกว่าเพราะตั้งอยู่ลองจิจูดทางตะวันตกของเมริเดียนแรก ง. เวลาประเทศไทยเร็วกว่าเพราะตั้งอยู่ลองจิจูดทางตะวันออกของเมริเดียนแรก 11. ลักษณะทางทางกายภาพของทวีปเอเชียชข้อใดไม่ถูกต้อง ก. พื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุด ข. มียอดเขาสูงที่สุดในโลก และมีบริเวณต่ที่สุด ค. มีฝนตกชุกไปจนถึงแห้งแล้งเป็นทะเลทราย ง. เป็นป่าโปร่งสลับทุ่งหญ้ากว้าง ไม่ปรากฏป่าดิบขึ้น 12. คำว่า "ยูเรเชีย" หมายถึงข้อใด ก. ผืนแผ่นดินที่ทวีปยุโรปกับเอเชียมาต่อเนื่องกัน ข. ชื่อเมืองท่าของทวีปเอเชียระหว่างหทวีปเอเชียและยุโรป ค. ที่ราบขนาดใหญ่เป็นแนวกั้นระหว่างทวีปยุโรปและอเมริกา แนวเทือกเขากั้นต่อเนื่องระหว่างทวีปยุโรปและแอพริกา 13. เพราะเหตุใดดินแดนของทวีปเอเชียที่ตั้งอยู่ในแนวละติจูดเดียวกันจึงมีอากาศแตกต่างกัน ก. มีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกัน ข. ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมไม่เท่ากัน ค. มีพืชพรรณธรรมชาติไม่เหมือนกัน ง. มีกระแสน้ำในมหาสมุทรไหลผ่านต่างกัน 14. กมลภรณ์เล่าให้เพื่อนฟังว่าได้ไปท่องเที่ยวในหมู่เกาะโดยบริเวณที่พักอาศัยมีอากาศร้อนชขึ้น ฝนตกบ่อยมาก นักเรียนคิดว่าบริเวณดังกล่าวจะมีลักษณะภูมิอากาศแบบใด ก. แบบมรสุม ข. แบบศูนย์สูตร ค. แบบทะเลทรายเขตร้อน ง. แบบทะเลทรายเขตอบอุ่น

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

ไม่เก่งข้อสอบวิเคราะห์พยายามช่วยให้ได้มากสุดเเล้วงับบบ ถ้าผิดอย่าว่ากันน้าาา

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉