สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ข้อ8ตอบอะไรหรอคะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 MicrOSoft Word (การเปิดใช้งานผลิตภัณฑลับเหลว การสงจดหมาย ตรวจทาน มุมมอง = - = - - = == 2 AaB AaBbCc. AaBbCel daBE = ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องรอง ตัวเข้ม ด้วน ยอหน้า 8. การทำมัมมีของอียิปต์แสดงถึงความเจริญของอารยธรรมอียิปต์ในด้านใด สิ่งทอ ก. ข. การแพทย์ ค. ความเชื่อ ง. ประติมากรรม 9. สถาปัตยกรรมของอารยธรรมกริกในเรื่องใด ที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน ก. การสร้างอาคารยกพื้นสูง ข. การปั้นรูปผู้ชายเปลือยกาย ค. การสร้างหลังคามุงอาคาร ง. การใช้เสาและคานรับน้ำหนักอาคาร 10. เหตุใดจึงถือว่ากริกเป็นประเทศประชาธิปไตยแห่งแรกของโลก ประชาชนมีเสรีภาพในการปกครองตนเอง
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉