พระพุทธศาสนา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ เรื่องหลักธรรม

ชื่อ-นามสกุล...ค.0.อนศา ใบงานที่ ชั้น ม.1 ห้อง...... เลยที่.....2 วิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง หลักธรรม ส1.1 ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและข้อ5รรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของaนเองและครอบครัว คำชี้แจง ให้นักเรียนนำคำศัพท์พระพุทธศาสนาต่อไปนี้ เติมลงในช่องว่างหน้าข้อความให้สัมพันธ์กัน ปธาน วิมังสา วิญญาณ สังขาร สิทธัมมัสสวนะ อนุรักขนาปธาน กายกสุข นีโรธ อุปายโกศล อนณสุข เจตสิกสุข อายโกศล คิทิสุข ปหานปธาน อปายโกศล วิปัสสนากรรมฐาน สัมมาวายามะ ภาวนาปธาน อนวัชชสุข สมถกรรมฐาน 1. ความสุขใจ 11. การฟังธรรม เอาใจใส่เล่าเรียน 2. ความสุขทางกาย แสวงหาความจริง 3. การฝึกอบรมจิตใจให้เกิดความ 12. ความพยายามที่จะป้องกันมีให้ สงบหรือการฝึกสมาธิ ความชั่วเกิดขึ้น 4. ความฉลาดในวิธีที่ทำให้สำเร็จ 13. สุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้ 5. ความสุขที่เกิดจากการประพฤติ 14. เพียรกำจัดอกุศลธรรมที่เกิดขึ้น 15. การรับรู้ผ่านประสาททั้ง 5 ใจ ในสิ่งที่ไม่มีโทษ 6. ความจริงว่าด้วยความดับทุกข์ 16. การฝึกอบรมปัญญาให้รู้แจ้ง 7. ความเพียร หรือการเจริญปัญญา 8. เพียรทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด 17. ความรอบรู้ทางเสื่อมและเหตุ ให้เกิดมีขึ้น แห่งความเสื่อม 9. ความรอบรู้ทางเจริญและเหตุแห่ง 18. สิ่งปรุงแต่งจิต กระตุ้นหรือผลัก ความเจริญ ต้นให้มนุษย์ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 19. เพียรรักษากุศลธรรมให้คงอยู่ 10. การไตร่ตรอง พิจารณา หรือใช้ ปัญญาในการทำงาน 20. ความสุขของชาวบ้าน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉