คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

สร้างแผนภาพกล่อง ปริมาณแคลอรี่ ข้อนี้ทำยังไงครับ

0 0 20 คอ นี้ น เร ผ่ ฉุด มีดังนี้ ตัง ” 2 ารางปริมาณแคลอรีในอาหารไทย จํานวน 6 ชนิด ณุ ง เวย ปริมาณต่อหน* ย เมนูอาหาร กล้วยไข่ เลูก | ว 9 กล้วยบวชซี 1 กจยเติ 6 0 1 ถ้วย ก๋วยเตียวตัมยํากุ้ง ข้าวไข่เจียว ไจ9 เ ม/, โจ๊กใส่ไข่ 499 ส้มตําไทยปู ไม่ใส่ถัว จาน ' ร -เงวธธ ทมา: 1 'ไไว@ 1 ส : อบ ในแต่ละมื่อในหนึ่งวั สร้างแผนภาพกล่อง พร้อมทั้งแปลความหมายในการรับประทานอาหาริ เวน 2 0 , บ 0 | หลี้ กละ างเพย ควรรับประทานอย่างไร โดยทั่วไปแล้วร่างกายควรได้รับพลังงานในแต่ล วันอย่างเพียงพอ และเหมาะสม โดยผู้ชายควรได้รับพลังงานจากการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในแต่ละวันไม่ดิน 2.000 กิโลแคลอรี (8,373.6 กิโลจูล) ส่วนผู้หญิงควรได้รับพลังงานในแต่ละวัน [เกิน 1,600 กิโลแคลอรี (6,698.88 กิโลจูล) หมายเหตุ : 1 กิโลแคลอรี (๒๐8] = 4.184 กิโลจูล (๕3) = พลังงานที่ทําให้น้า 1 กิโลกรัม 4 ว มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส
แผนภาพกล่อง
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?