เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิต ม.3 ปลายภาค

46

1399

0

ข้อมูล

Study💓

Study💓

มัธยมต้น 3

-พาราโบลา
-แผนภาพกล่อง
-อสมการ
-ความคล้าย
-สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
-การแยกตัวประกอบ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News