ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ตอบว่าไงครับ

'หน่วยการเรียนรู้ที่1 ความสําคัญของหลักฐานทา30 ภ๋ าเ จ ' การตีความทางประวัติศาสต3 : เรื่องที่ 4 การตีความหลักฐาน ก. ' ร คําชี้แจง ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ “ <ศดี ควรมีคณลักษณะอย่างไร 1. การตีความทางประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ทติ ควรมีคุณลักษ ระวัติศาสตร์ของกรุงศรีอ ยุธยา 2. จดหมายเหตุลาลูแบร์ มีความสําคัญอย่างไรในการดีความทางป - - 00 7 แผเท็นดั 3. “การดีความทางประวัติศาสตร์ มีความสําคัญต่อการค้นหาความจริงทางประวัติศาสตร์” นักเรียนเห็นด้วย 0 2 กับข้อความดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 6 ว ๑๑ ซี่ ม ง 2 9๓๐5 2 1 6 ง 4. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยและชาวต่างชาติ มีความสําคัญแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร น

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!