ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ตอบไงคะ

ทน้วยการเรียนผู้ที่ 1 ความสําคัญของทลักฐานทางประวัติศาสตร์ -= 1: : 111+1++ ๐.- ส กรณีศึกษาที่ 2 * แม้ว่าเนื้อวัวในเมืองไทยจะมีใช่ชนิดเลว แต่ก็ไม่ค่อยนิยมใช้บริโภคกัน เพราะเขาเชื่อกันมาเป็นประเพณีว่า น * ล 2 จั ' 52668. 0 ในชาติก่อนโน้นพระสมณโคคมได้เสวยพระชาติเป็นโคผู้หรือนางโค ถือว่าการบริโภคเนื้อวัวนั้นผิดพุทธบัญญัติและเป็น การละเมิดศาสนาถ้าไปแตะต้องเข้า... ความเชื่อนี้ยังกินวงกว้างไปถึงสัตว์สี่เท้าทุกชนิคว่า ฆ่าไม่ได้ ด้วยอาจจะบังเอิญไปฆ่าถูกบิดา มารดา หรือ มิตรสหายของตน ซึ่งวิญญาณได้เข้าสิงอยู่ในตัวสัตว์เหล่านั้นเข้าก็ได้...” นิโกลัส แชร์แวร์ ที่มา (๓๓ทรด.ใจเออไลร. 1688. ใจแรงอหร ร!นกอมไอ อ! 5๐ไข่ตุนอ ส่น ฟิอลนเทอ ต่อ 5!ลา. ลท่ร : 0ท๑2 0ไลนต่อ ธิสทข่ท. สซั=-. 2 ง เ= 4, ๑, “..ในประเทศนี้มีสัตว์มากมายหลายชนิดเพราะไม่มีใครกล้าฆ่ามัน ด้วยเกรงว่าจะไปฆ่าเอาบิดาของตนเองเข้า | เป็นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นความเชื่อมั่นอยู่ในหมู่ชนชาวสยาม... --ความสิ้นสุดแห่งกุศลกรรมบถที่พวกท่านสร้างสมไว้ ก็คือการโยกย้ายวิญญาณ (เมื่อร่างกายสลายแล้ว) ไปสู่ เรือนร่างของเศรษฐีหรือท้าวพระยามหากษัตริย์หรือสู่เรือนร่างของสัตว์บางชนิดที่เชื่อง เช่นวัวหรือแกะซึ่งไม่มีโครกล้าฆ่า | ค้วยเกรงว่าจะไปฆําเอาบิคาหรือมารคาของตนเองเข้า...” | เดอ ชัวซีย์ | ที่มา : ฟรีองขัวส์-ทิโมเลอง เคอ ชัวซีย์. 2550. จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยามในปี ค.ศ.1685 และ 1686. " แปลโดย สันต์ ท.โกมลบุตร. กรุงเทพมหานคร : ศรีปัญญา. ' คําถาม ๑ จากข้อมูลหลักฐานทั้ง 2 เรื่อง นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!