ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยบอกหน่อยนะ 🙏🙏🙏

ก จ หหร” จนทกมทั้งนักกา จ ต่างชา| ราชการ ตินแดนป: ร์ทูต พ่อค้า นักเผชิญโขคที่เดินทาวว ทางพ เหตุ 'ระเทศไทยสมัยต่าง ๆ 1รชามนไน 2 2 6 ใหล้กกนตต: 0 กฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการปกครองที่รัฐมีต่อ ราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิ: อ เละส่วนภูมิภาค 7 | การนําหลักฐานไปใช้ต้องระมัดระวังเพราะผู้บันที, ผู้บันทึกมีวัฒนธรรม ความคิดที่แตกต่างจากคนไทย 8 | จารึกลงบนวัสดุหลายประ| 'เภท เช่น แทนศิลาหรือแผ่นศิลา แผ่นทอง แผ่นเงิน ใบลาน 9 | หลักฐานที่ให้คุณค่ามากในการศึกษาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะสมัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์จนถึงต้นรัชกาลที่ ๕ 10 หลักฐานที่มีลักษณะเด่นในเรื่องการให้รายละเอียดและความถูกต้อง 'ในเรื่องเวลา มีการแทรกความคิดเห็นของผู้บันทึกลงไปด้วย ” คําสิ่งที่ 4« ให้นักเรียนนําตังเลขหน้าข้อความใสลงในช่องว่างด้านล่างให้สัมพันธ์กัน ม อาณาจักรทวารวดี 2. อาณาจักรละโว้ 3. อาณาจักรโยนกเชียงแสน 4. อาณาจักรหริภุญชัย 5. อาณาจักรล้านนา 6. อาณาจักรลังกาสุกะ 7. อาณาจักรตามพรลิงค์ 8. อาณาจักรศรีวิชัย 9. อาณาจักรโคตรบูรณ์ 10. อาณาจักรอิศานประ 2 ค ด ศาสนสถานที่สําคัญเช่น พระบรมธาตุไชยา อ.ไชยา เทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ที่วัดศาลาทึง อ.ไชยา เป็นต้น .มีการขุดพบเหรียญที่มีจารึกภาษาสันสกฤษว่า “ศรีทวารวดี ศวรบุณยะ” แปลว่าการบุณญ์ของพระเจ้าศรีทวารวดีที่ จ.นครปฐม ..รุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าอิศานวรมัน ต่อมาแตกแยกออกเป็นเจนละบกเจนละนําพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ทรงรวบรวมเป็น อาณาจักรขอม ' ภา ' อ 0 ' เรื่องราวของอาณาจักรปรากฏอยู่ในตํานานสิงหนวัติกุมารและตํานานลวจังกราช มีศูนย์กลางอยู่ที่ อ.เชียงแสน จ. เชียงราย .หลักฐานที่สําคัญ เช่นพระปรางค์สามยอด เทวสถานปรางค์แขก เทวรูปพระนารายณ์ เทวรูปพระโพธสัตว์อวโลกิเตศวร มีต ก็ตวม ฮ่ ม 4 ล, ซึ, เดิ“ ๕- เจ้- .มีศูนย์อยู่ที จ.นครพนม มีอาณาเขตควบคลุมพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนดินแดนฝั่งช้ายของแม่นําโขง ผู้ก่อตั้งอาณาจักรคือ พระยามังรายมหาราช มีศูนย์กลางที่ จ.เชียงใหม่ ศาสนสถานสําคัญ เช่น วัดเจดีย์หลวง วัดเจดีย์เจดีย์เจิดยอด -ศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่บริเวณ จ. นครศรีธรรมราชในปัจจุบัน .ตํานานจามเทวีวงศ์ระบุว่า ถาษ๊วาสุเทพเป็นผู้สร้างเมือง และขอให้กษัตริย์ละโว้ส่งเชื้อพระวงศ์มาปกครอง .มีศูนย์กลางอยูที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เป็นศูนย์กลางสําคัญของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ดังปรากฏหลักฐานจากจดหมายเหตุของ สี+เลื้ด. หลวงจีนอิจิง

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!