ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยทำหน่อยคะส่งพรุ่งนี้แล้ว ของม.2คะ
ใครรู้ช่วยหน่อยคะ

[ | ค. สมถเทูตที่เดินทางไปประกาศพระพุทธศ่าสนาในดินแดนสูวรรณภูมิ ข. โปรดเกล้าฯ ให้ส่งสมณฑูตไปประกาศพระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ ศ. ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับประเทศไทย ง, พระขนิษฐภคินีของพระมหินฑเกระที่เดินทางไปอุปสมบทให้สตรีชาวศรีสังกา จ. กษัตริย์ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 (พ.ศ.2411-2414) ฉ. บุคคลที่นําพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในเวียดนามเป็นครั้งแรก ช. บุคคลที่มีบทบาทในการฟื้นฟูพระพุทธศ่าสนาในอินโดนีเซียให้เจริญ ซ. ประสธานาธิบดีเงวียดนามผู้ออกประกาศห้ามประดับธงธรรมจ๊กรในวินวิสาขนบูชา ฆ. บ่ระชาชนชาวเวียดนามนิยมนับถือพระพุทธศาสนานิกายใด ญ, เมืองที่เป็นที่ตั้งของสํานักงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ฏ. ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2503 ฏิ- กษัตริย์ผู้เคร่งศาสนาธิสลามและบังคับให้ประชาชนมานับถือศาสนาจิสลาม ฐ. เข้ามาสู่มาเลเซียพร้อมๆกับอินโดนีเซีย | ง 6 ฑ. วัดที่มีปูชนิยสถานสําคัญ คือ พระพุทธไสยาสน์และวิหารพุทธเจดีย์ ฒ. นิกายพระพุทธศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวจีนในสิงค์โปรันับถือ 1. มพระเจ้ามินดง 2. พระโส่ณเกระ พระอุตตรเฉระ 3. พม่า ลาว กัมพูชาและเวียดนาม «. พระเจ้าอโศกมหาราช 5. พระสังฆมิตตาเฉรี 6. ท่านเมียวโป ว. ท่านพุทธรักซิตะ 8. สุขาวดี # 9. โง ดินท์ เสี่ยม 10% จาการ์ตา 11. พระพุทธศ่าสนา 12. สุดต่านมัลโมซาห์ 13. นิกายมหายาน 14. วีดไชยมังคลาราม 15. วีดเชตรัน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!