ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ รบกวนทีค่ะ🙏🙏🙏

% ๕ ร ใบงานที่ ๑.๑ ซ่. เรื่องการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สม- ต 2 ลฑา คําขี้แจง ให้นักเรียนบรรยายเกี่ยวกับหลักฐานจากภาพที่กําหนดให้จากคําถามดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ ๑ ภาพบันทึกในจดหมายเหตุลาลูแบร์ (ที่มา : กแวระ//งอ[6ไพ.๕๐.ป่า/หอลผ่/ร0ร๕6สท%6) ลดเย6๕๕ล. เซีนลๆ -4ัน9๓ ๑.๑ ลักษณะสําคัญของหลักฐาน ๑.๒ ประเภทของหลักฐาน (จําแนกจากการบันทึกของหลักฐาน) คือ ๑.๓ ประเภทของหลักฐาน (จําแนกจากความสําคัญของหลักฐาน) คือ .. งจซี่ น, ง ซะ, กลุ่มท ๒ ภาพหนังสือพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา (ที่มา : เพ.ไอง6รเธทาอไส๒๐๐๕๐อทท) ๒.๑ ลักษณะสําคัญของหลักฐาน ๒.๒ ประเภทของหลักฐาน (จําแนกจากการบันทึกของหลักฐาน) คือ ... ๒.๓ ประเภทของหลักฐาน (จําแนกจากความสําคัญของหลักฐาน) คือ ..
งรี่ ๑ ๑ 5, กลุมท๓ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วิดสุวรรณดาราราม (ที่มา : ก05://เหพเพ.ร[แฉล-ทาลฐ.6อทา/ักโร-ฮ่อง-โท-กไรไอญ//ธกีโ6ไ๑ 5733) ๓.๑ ลักษณะสําคัญของหลักฐาน ๓.๒ ประเภทของหลักฐาน (จําแนกจากการบันทึกของหลักฐาน) คือ .. ๓.๓ ประเภทของหลักฐาน (จําแนกจากความสําคัญของหลักฐาน) คือ ..... กลุ่มที่ ๕ ภาพวัดพระศรีสรรเพชญ์ (ที่มา : ท05:ะ//เพทพ.1อนอทป่าลเ.6๐ทา/ล[6๕16/2097) ๕.๒ ประเภทของหลักฐาน (จ้าแนกจากการบันทึกของหลักฐาน) คือ .. ๕.๓ ประเภทของหลักฐาน (จําแนกจากความสําคัญของหลักฐาน) คือ .....

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!