ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา ประวัติม.2งับ

6. วิธีการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อใดถูกต้องที่สุด 1. ตีความตามความคิดของตนเอง 2. ตีความตามหลักฐานที่ปรากฏ 3. ตีความตามความเชื่อของผู้ร่วมเหตุการณ์ 4. ตีความตามเรื่องเล่าที่รับฟังมาปากต่อปาก 7. ข้อใดไม่ใช่ความสําคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มี อการศึกษาประวัติศาสตร์ 1. ช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 2. นําเสนอความรู้ใหม่ๆ แก่ผู้สนใจอื่นๆ 3. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 4. ช่วยรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้คงอยู่ตลอดไป 8. เมื่อนักเรียนจะเริ่มต้นศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ นักเรียนควรไปสถานที่ใดจึงจะได้ข้อมูลที่สุด 1. วัดสําคัญของจังหวัด ผลต่ ห้องสมุดชุมชน พิพิ พิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 4. ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ 2. 3. ตอนที 2 จงเขียนตอบคําถามต่อไปนี 1. ความจริงและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แตกต่างกัน อย่างไร ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทํ กิดขึ้นในอดีต แต่ความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นข้อเท็จจริงทางประ วัติศาสตร์ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นความจริง 2. จากข้อมูลหลักฐานทั้ง 2 เรื่องต่อไปนี้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไร “ ..ไม่มีชนชาติใดที่จะบริโภคอาหารอดออมเท่าคนสยาม สามัญชนดื่มแต่น้อยเท่านัน แล้วก็กินข้าวหุง, ผลไม้, ปลาแห้งบ้างเล็กน้อย แล้วยังกินไม่ค่อยอื่มท้องเสียด้วย ชนชั้นสูงก็มิได้บริโภคดีไปกว่านี้ ทั้งๆ ที่สามารถจะซื่อหามาบริโภคได้ตามปรารถนา...” นิโกลา แชร์แวร์ “สํารับกับข้าวคนชาวสยามนันไม่สู้จะฟุ่มเฟือยนัก ที่พวกเราบริโภคอาหารกันน้อยในฤดูร้อนกว่าในฤดูหนาวนั้น

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!