ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยด้วยค่ะ🙏😂

๑๕. เหตุใดจึงต้องมี การปรับปรุงทางด้าน สาธารณูปโภค ก. เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ข. เพื่อให้ขอบเขตเมืองขยายออกไป ค. เพื่อความสะดวกในด้านการค้าขาย ง. ถูกทุกข้อ อ ๑๒. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมด้าน การศึกษา ก. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น มหาวิทยาลัยแห่งแรก ข. มีการออกพระราชบัญญัติประถมศึกษา ค. มีการจัดทุนเล่าเรียนหลวงกับนักเรียน ส เจ้านายและบุตรหลานของขุนนางเท่า นั้น มีสิทธิในการศึกษาเล่าเรียน ๑ซ. ภายหลังการป ฎิรูปูบ้านเมืองในสมัย รัชกาลที่ ๕ ข้อใดต่อไปนีถูกต้อง ก. โครงสร้างสังคมแบบเจ้านาย ขุนนาง ไพร่และทาส ยังคงอยู่ ข. ระบบความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ ยัง คงอยู่ ค. ผู้คนยอมรับระบบเจ้าขุนมูลนาย ง. ก่อนการปฏิรูปและหลังการปฏิรูป โครงสร้างสังคมไม้มีการเปลี่ยนแปลง ๑๕. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสังคมไทยในสมัย ประชาธิปไตย , ก. เกิดการย้ายถินฐานจากตัวชนบทไปยังตัว เมือง ข. เกิดปัญหาอาชญากรรม ค. โครงสร้างของครอบครัวเปลี่ยนจาก ครอบครัวเล็กเป็นครอบครัวขยาย ง. เกิดลัทธิวัตนิยม
๑๕. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. พระภิกษุ สามเณร ถือว่ามีฐานะเป็นไพร่ ข. เข้าเดือนออกสองเดือน หมายถึง รับ ราชการปีละ ๒ เดือน ทํามาหากิน ๑ เดือน ค. เข้าเดือนออกสามเดือน หมายถึงรับ ราชการปีละ ๓ เดือน ออกมาทํามาหากิน « เดือน เษ ง. ชาวต่างชาติทีลี ศักดินา ๒๐. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคริสต์ศาสนาใน เมืองไทย ก. คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ข. คณะมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต์เข้า มาเผยแผ่คริสต์ศาสนาในไทย ค. ชาวไทยมักเรียกพวกมิชชันนารีว่า อาจารย์ เพราะสอนเก่ง ง. กลุ่มชนชั้นนําหัวก้าวหน้า สนใจใน, คริสต์ศาสนาแต่ไม่สนใจวิทยาการต่างๆ ที่เข้า มา ๑ ยข อยู่นอกระบบ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!