ประวัติศาสตร์

ช่วยหน่อยค่ะ

ใบงาน เรื่อง เศรษฐกิจสมัยอยุธยา คําขี้แจง : ให้นักเรียนเติมพยัญชนะหน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กันให้ถูกต้อง 1.) หน่วยงานสังกัดกรมพระคลัง ดูแลสินค้าเข้า และสินค้าออกบางประเภทที่รัฐเป็นผู้ผูกขาด 72) กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่ง แม่น้้าหลายสาย ได้แก่ แม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าลพบุรี แม่ น้้าป่าสัก -3.) การผูกขาดสินค้าภายใต้กรมพระคลังเป็น มาตรการที่ช่วยควบคุมสินค้าเข้าออกบางชนิด เช่น อาวุธปืน จากตะวันตก 4.) ชาติตะวันตกเริ่มเข้ามาค้าขายกับอยุธยาใน พ.ศ. 2054 - ร จ 5.) เงินค่าธรรมเนียมที่ทางราชการอํานวยความ ะตวกแก่ราษฎรเป็นการเฉพาะตัว เช่น ออกโฉนด - 2400 «6.) ภาษีที่เก็บจากพ่อค้าที่นําสินค้าผ่านเส้นทาง คมนาคมทังทางนําและทางบก .7.) รายได้จากการเก็บส่วนผลประโยชน์ในการ ประกอบอาชีพต่างๆของราษฎร 8.) สิ่งของ ตลอดจนเงินทองที่ประชาชนหรือ ไพร่นํามาให้แก่ทางราชการแทนการเข้าเวร 5. เรคญี่1๕ ง -ที| ขาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาค้าขายกับ อาณาจักรอยุธยา ..10.) มีการตั้งพระคลังสินค้าขึ้นเพื่อเป็น หน่วยงานดําเนินการเกี่ยวกับการค้ากับต่างประเทศใน ลักษณะผูกขาด ก. ระบบผูกขาดโดยกรมพระคลัง ข. โปรตุเกส ค. ฝรั่งเศส ง. พระคลังสินค้า จ. ฤชา ฉ. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ช. จังกอบ ซ. ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยา ณ. ส่วย ญ. อากร ภฏ. สมเด็จพระมหาจักรพรรดติ

คำตอบ