ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยผมทำหน่อยฮะ

9 ร ล * มก. 9 ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ และนําข้อความขันตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ทีก้าหนคให้ เติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กัน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) การสรุปและเชื่อมโยงข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ การตีความ และการประเมินหลักฐาน
4 จ 6 ดวงใจจัดนิทรรศการเรื่อง “วัดเจดีย์หลวง " 3.1 | สําคัญต่อเชียงใหม่อย่างไร” เพื่อให้ข้อมูกับ 7+. เพื่อน ๆ ในโรงเรียน อ ก 4 4 ม 3.2 พิมพ์ชนาค้นหาข้อมูลเกียวกับทีมาของ ผาแต้ม ๑ 9 จ.อุบลราชธานี จากอินเทอร์เน็ตและห้องสมุด ประจําจังหวัด ! ม 1 3.3 ปัทมาร่วมกับเพื่อนๆ ตังข้อสงสัยว่าชือจังหวัด " 5 ล | ภูเก็ต” มีที่มาจากภาษาอะไร และแปลว่าอะไร 3.4 ทัตชญานําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเรื่อง | - บ้านขุนแผน จ.สุพรรณบุรี มาวิเคราะห์ว่าป็น | . ข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น 2 ) 'นําหลักฐานเกี่ยวกับเรื่อง ยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา . 5 ยบกับสถานที่ตั้งในปัจจุบน. | --

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!