ประวัติศาสตร์

ช่วยผมทำหน่อยฮะ

จจจิูสรว
ธ์อา3 วล ง 2 6 ร ๓ ร ว ยนวิเคราะหภาพ “ไวย ฑิ กเร งกุมกาม มหานครใต้พิภพ” เล้วตอพ าถาม (๑ 21 นักเรียนจะตั้งประเด็นหัวข้อที่จะสึ ไน. : จะศึกษาอย่างไร (1 คะแนนุ 4 0โฮสฮ้้ฮ้ฮ<:'' +« -- 0
2.2 นักเรียนจะ 2.3 เมือศึกษาข้อมล ศึกษาค้นคว้า บู ง ณั ณ๑ ๕ ๕« ข้อมูลเรื่องนี้ วิเคราะห์ ตีความ 6 ) ะ ข้ 3.3 ปทมาร่วมกับเพื่อ! ได้อย่างไร และสรุปข้อมูล กมาร้วมกับเพื่อน ร 'ได้แล้ว จะมีวิธี 2 “ภูเก็ต” มีที่มาจากภ (2 คะแนน) นําเสนออย่างไร ให้น่าสนใจ สไม ----- ด (2 คะแนน) 3.4 ทัตชญานําข้อมูลที เด้จากการ -------- | บ้านขุนแผน จ.สุพรรณเรื มาิง เลล ฝี ล: ว 2 ๕ ๑2 ล ม ๑ % 0 อ งรัย เจตซ่ ขอเทจจรงหรอขอคดเห็น ล 3.5 คืตภัควัทนําหลักฐานเกียวกับ เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่ กรมศิลปากรขุดค้น 0 ล. ณั จจะ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนคร ใน พ.ศ. 2527 และได้พัฒนากลายเป็นสถานที น ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 จ มาเปรียบเทียบกับสถานโด้ ตามความเป็นจริง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ