ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยผมหน่อยคับ

ประกายความคิด
2ฝี ้้้้้้ ๐99๐ ๐9 ทางประวัติศาสตร์ ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ (ส 4.1 ม.2!2 ข๓ ซ@ ๑ ชา ๕ ให้นักเรียนวิเคราะห์บทความแล้วตอบคําถาม (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ชนเผ่าไทกลุ่ม ) งถ่นาน ' ย ศศณ์ | ตาง ๆ ตังถินฐานกระ จายอยู่ทั่วปในบริงณิศ์ทศัก 0 หลายประเทศ มีภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีคล้ายคลึงกับคนไทยที่อาศัยอยู่ใน ' | ประเทศไทยปัจจุบัน เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศต่าง ๆเช่นไทสื้อในดินแดนสิบสองปันนาทางตอน | ใต้ของประเทศจีน พวกผู้ไทและไทดําในเวียดนาม พวกไทใหญ่ในรัฐฉานของพม่าและไทอาหม ในรัฐอัสสัมของอินเดีย กลุ่มไทเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังคงรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี 7๕ ฉ/ ดั้งเดิมอยู่ ดินแดนที่ชนเผ่าไทตั้งถิ่นฐานอ ยู่ได้มีนักประวัติศาสตร์หรือนักวิชาการนําเสนอว่านําจะ เป็นถิ่นกําเนิดของชนชาติไทย ๊: 1 1 จากบทความ นักเรียนจะตังประเด็น 1.2 จากบทความมีสิงใดทีจะใช้เป็น 1 6:
) ของประเทศจีน หัว าผ้ไห จปปรบวมแทเตางๆเซน เทลอเนตนแตนลติบตองบนรเศางตอน ) ะ อเนเดีย ผู้ 2 0อ พวกไทใหญ่ในรัฐฉานของพม่าและใหอาหม ๊ กลุ่ม ทเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังคงรักษาวัฒนธรรม ชนบธรรมเนียมและประเพณี 1.4 จากบทความ นักเรียนจะตังประเด็น 12 จากบทความมีสิ่งใดที่จะใช้เป็น คําถามเกี่ยวกับบทความนื้อย่างไร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ (1 คะแนบ (2 คะแนน) เบ ร ร:

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!