ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ 12ข้อ ประวัติศาสตร์ม.3เทอม2

ศรศศลม ให้นักเรียนวงกลมข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตวิย์ทรงเป็น ประมุข การเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ที่สุดคือข้อใด ก. อํานาจสูงสุดอยู่ในมือประชาชนอย่างแท้จริง ข. ประชาชนได้รับสิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆ มากขึ้นในทันที การมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ผู้นําประเทศมีอํานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจเรื่องการบริหารประเทศ ข้อใดคือสาเหตุสําคัญที่สุดที่นํามาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎร ก. การถูกต่างชาติเข้ารุกราน. ข. แรงกดตันจากมหาอํานาจตะวันตก ค. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างพระมหากษัตริย์กับซ้าราชการผู้ใหญ่ ง. การได้รับการศึกษาและแนวคิดแบบประชาธิปไตยจากชาติตะวันตก ข้อใดไม่ใช่หลักสําคัญ » ประการของคณะราษฎร ก. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน ข. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร ค. จะต้องให้ราษฎรมีที่ดินทํากินทั่วประเทศ. ง. จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายลดน้อยลง ข้อใดเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่สืบเนื่องมาจนถึงบัจจุบัน ก. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ 'ข. ทหารมีบทบาทสําคัญทางการปกครองของไทย ค. พระมหากษัตริย์ทรงกําหนดนโยบายในการปกครองประเทศ ผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศมีบทบาทสําคัญต่อการปกครอง การออกมาชุมนุมเรียกร้องของนักศึกษาและประชาชนในเหตุการณ์ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เกิดจากสาเหตุสําคัญในข้อใด ก. โรนตงตงากชจักญา วรรสกด์เปีย: ฬา ข. การเดินทางกลับเข้ามาในประเทศของจอมพลถนอม กิตติขจร ว อจัดจ้างในโครงการของรัฐที่ไม่เป็นธรรม «2

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!