พระพุทธศาสนา

ตอบอะไรอ่าา

ลดคระอชมญูณุลนอนรจะอออนอรงและจขจรรร๑อ9จขอนแรอรจระจอย9รรยจนยงยงจงจจรงจรวจงอองงจวยจงกอรงงเวกรง จานทวแจยทวตอออยตนรยจน 0จออยขะงอรรณะแยรจจแคอจจรยขะอออรอจจจุก๕9อระจระกรอรจจย9องอร5จจออองจจงยกรออยยหจจอยจจจยากองเทรจรวบรวจจยวกจกวยจรทแวยวจอนอนกรร 20 0282 5๑9ร5ะยจอออ9งแจรอจะอรงจยจจระ15รแจนรข่อจแจงจจขรงงอ9จกรวจ9999จกยจววแจงกรยงจจจวงและกกกวรทรแสวนเบรอนกระบนอรยรนวนอนบองจทรนนวแกะมะรอนง" พพล๑๑๑ลอล๑อ๑ณแค๒แตละ๓๑๑อรออร๑๑ร๐๑จจรอะจนง๑๑-9จยจจองจรจจจงจงรจจรรจครจอรบรยง999จ0994949จจครรงรนจจกจอรงปทจกจววววจนจตกกรวรววจวรวนจวรวกจจรวาวาลรนรเข กอน กู6เฉเดน แออออองกนนจจ 9 111.ัโื้้ืโ้ โ1111ี11111111โโโไไ11ไ1ใ11ไ1ไ1ไ111ใ11เโ6ื2 25 0 * 5จ9จ . = 9ง9ง9ม97ื็โโ็ื้ืนืนืีื58ฉ3๐33๐3้5+้๊3ฝไฝไ13จ3ึ3ว3วงไก411วา111+1111นนวงวงวงว?วงว3ง?งวงวงวงวงวงวงวงวงวงางวง ง: - ( 2. ' งวอองอ จรคคคคหา น ้ ้ ( ้ ้ ้ - ' ะ5จ9 69 . * เณณะณล๒ณะขณะณณะ๒ณลณอนณะณะ๕๑๑รณระอ๑ณะมกณะอ๕อ๑๑ขะข๑อรจนแอนขะลนณขอลอนอ๑ลนแอนหอออรนอลองออร9ง69รออนคออวครลองออคนแออกขะควรจออลอขอยอวองครออออองอกจ9กจงก9งออคจ ยจ" 0 ้้น้ ้้้ััขจไป6ฉ<ฉยยณิเชแซณลฤลนนนนน น | - ้้้้ ้ ้้ ้ัั - . ัั :': แแณะ รอฉะเธเฉรนรงท เนะเกเนกลนนขาพนกังกิพน6 นนเกนแนแ แลเมแนแจะแะลน"6 แนแนงนแดดแพนกหพตน 'ฑ ฆฒ เ ๒ ศค 0 ๒ ศศ ง % รณขมนมขายณะณะ๑๑๐๑๑๑9๑๒๑ณะแล9ณรรณุระ๑๑๑๒๐๑๑๑๑๐๑๐9๐๐๑๐๑๕อ๐๑๑แอนลอลองกมลลงอลวกงคงองอลอองตองคงคลองอออยนองะกออออจคออออจออจคออยคคงออคนจอจออแอวกจนงจองกจกงอวแอนกวงแล เม นพะละณณนณะขนขนนร๐ร๒๑๑๐จนรณจนคลด๐จณ9ณน๑๐๐๓๑น๐ดล๑ณะก9กก9ออ669ตนงนอลอจอจง8696899 9อล9จจอวอคงอจออ9ลวกค9งคอกอยคอคนอลนอคกจอทรวอวงควงแวงวกลวงแลนอแจออวแลงว ฆจะ๑๕มรณ- รรดพ๐๑จอจงฆณนแอยณณร๑๒จจรยะกนต9๒๐๐ร๐ๆจจจก๑จจงจจะรจยกกวอจจจรคจจทจกกจรใจจจวว6กอจกวจอยจอจรกวก6หกกกจกจากวจวกทรจจจแจววเลอรนจออววอศรแจะ | จ8จ 4 * «มณ>๕๑๕๕๑๑๕๑%- ต หัง ฟี พอะหออมยองลอหหลงรจอลวจวรกกวก9ทรจรรแลก นงะ9จงจจจวอคจงลอะมุฟซืองจ9นกอแอลจยธรจุอองจนอนนนแนอแลล9๑ แอ๒ขออ9 จ 1 8 วนห พลเพด๒9ะเจน1 หน9 จน5 ห เชเทแลนพ เพษา เนเพทชานอมอเอบ พรบ - งน! “น 1 ก. แพแทนลพนด[เสนกนกแนนหแทเพแต่เหนน '@ ธุแบยนกผูเหทพทพ[เห แหแลแทษนะเนเทพตพ6นแนพเรเ นกอดนแไ ในแทนบเละ๑แนนบอูนพเพษนนซิห6เน พู แนะด๒ 1จ 154 1นย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ