สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

พอดีอยากทราบคำตอบว่า ตอบยังไงคะ

4 กิจกรรมที่ 5.2 อ่านข้อความ แล้วตอบคำถามที่กำหนด 1. ธนาคายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ และสืบทอด พระพุทธศาสนา เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว ขนาจะมีบทบาทหน้าที่ตามพระธรรมวินัยอย่างไร 10 2. กานดาและชาญชัยเป็นพี่น้องที่มีความยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา บุคคลทั้งสอง ซึ่งปฏิบัติตน ตามหน้าที่ของอุบาสกและอุบาสิกาที่ดีอย่างไร 3. วีระเป็นนายจ้างของสุดา วีระควรปฏิบัติตนต่อสูดาอย่างไร จึงจะตรงตามหลักกัลยาณมิตร 4. ขณะที่นิติกำลังเดินทางไปโรงเรียน ก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินสวนทางมา นิติควรแสดงมารยาท ที่ดีของชาวพุทธต่อพระภิกษุรูปนั้นอย่างไร 5. ขวัญใจจัดงานวันเกิดขึ้นที่บ้าน และเชิญให้ญาติผู้ใหญ่มาร่วมงาน เมื่อญาติผู้ใหญ่มาถึง ขวัญใจควร ปฏิสันถารต่อท่านอย่างไร 49
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉