สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยงับบ วิชาประวัติศาสตร์

คำชี้แจง : ให้นักเรียนบันทึกความรู้ลงในตาราง KWL Plus Chart เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 มีความรู้อะไร (K) ต้องการรู้อะไร (W) serenlerneplonephine mosparnuthel' sp เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร (L) efect of freenatrernentrantner Marnunporazelikleguzz Insaning mucurso e
คำชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์ และตอบคำถามต่อไปนี้ 1. 2. อะไรเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฎรได้ประกาศอุดมการณ์ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองไว้อย่างไร 3. กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จได้ เพราะปัจจัยใดบ้าง en ch
4. ผลที่เกิดตามมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีอะไรบ้าง 5. ให้นักเรียนยกตัวอย่างหนังสือเว็บไซต์ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉