ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าา;-;

ใบงานที่4 จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ เป็นการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนใด การประเมินคุณค่าของหลักฐาน การกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา การรวบรวมหลักฐาน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล 1. ต้องการข้อมูลในการศึกษาประวัติศาสตร์บ้านเชียงจึงรวบรวมผลงานการวิจัย เอกสารรายงาน หนังสือต่างๆ และเดินทางไปหาข้อมูลยังแหล่งขุดค้นทางโบราณคดี ตรงกับวันที่ 2. นงนุช นำข้อมูลที่ได้มาจัดระเบียบและเรียบเรียงให้มีความต่อเนื่องเพื่อเตรียมนำเสนอออกมาในรูปแบบของ บทความ ตรงกับขั้นที่ 3. นงเยาว์ พบเศษถ้วยชามสังคโลกสีเขียวไข่กา จึงนำมาให้นักโบราณคดีช่วยพิจารณาว่าเป็นหลักฐานทาง โบราณคดีหรือไม่ สร้างมานานแค่ไหน ใช้วัสดุอะไร ตรงกับขั้นที่ 4. นงพะงา อ่านตำราประวัติศาสตร์สุโขทัย จึงสนใจศึกษาในประเด็นที่ว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราชครองราชย์ ในช่วงเวลาใด ตรงกับขั้นที่ 5. นงลักษณ์ นำข้อมูลที่ได้มาแยกประเภท โดยเรียงเหตุการณ์ตามลำดับเวลาก่อนหลัง และความสำคัญของ ข้อมูล หลังจากนั้นได้จัดเหตุการณ์เรื่องเดียวกันและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไว้ด้วยกัน ตรงกับขั้นที่ ชื่อ-สกุล.. การเรียบเรียงหรือการนำเสนอ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉