ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ถูกมั้ย
ด่วนไๆๆ

เหตุผลสำคัญที่สุดข้อใดที่ทำให้พระยาตากตัดสินใจเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแทนกรุง ศรีอยุธยา O กำลังไม่เพียงพอจะรักษากรุงศรีอยุธยา มีป้อมปราการขนาดย่อมพอเพียงกับกำลังพล กรุงธนบุรีอยู่ติดกับทะเลสะดวกในการค้าขาย O กรุงศรีอยุธยาทรุดโทรมยากที่จะฟื้นฟู วรรณกรรมเล่มใดที่ถือว่าเป็นหนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทย * ลิลิตโองการแช่งน้ำ จินดามณี มหาชาติคำหลวง O พิกุลทอง
ข้อใดมิใช่แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของพระเจ้าตากสินมหาราช ให้ข้าราชการและชาวบ้านจับหนูมาส่งกรมพระนครบาล ปราบปรามโจรผู้ร้ายที่ปล้นสะดมพ่อค้าและราษฎรโดยใช้มาตรการเด็ดขาด ห้ามไม่ให้มีการประมูลผูกขาดในการขุดหาทรัพย์ที่ชาวบ้านฝังซ่อนไว้ ขยายพื้นที่ทำนาในบริเวณชานพระนคร ข้อใดเป็นปัจจัยภายนอกที่ทำให้อาณาจักรอยุธยาล่มสลาย * ความอ่อนแอของทหาร ความเข้มแข็งของผู้นำพม่า ความอ่อนแอของผู้นำ ความเสื่อมของสถาบันกษัตริย์

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉