ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ฝากด้วยค่าา😭😭😭

คำสั่ง: ให้นักเรียนเติมเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้อง .1. การปกครองสมัยสุโขทัยมีการปกครองแบบราชาธิปไตย .2. สุโขทัยมีลักษณะการปกครอง 2 ช่วง คือ 1.) การปกครองสุโขทัยตอนต้น 2.) การปกครองสุโขทัยตอนปลาย ..3. การปกครองแบบบิดาปกครองบุตร คือ การปกครองที่ พระมหากษัตริย์ทรง ใกล้ชิดกับประชาชน เสมือนพ่อปกครองลูก .4. ลักษณะเด่นของการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนต้น คือพระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุด ผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้ เป็นเจ้าชีวิต เจ้าแผ่นดิน .5. พระมหากษัตริย์สุโขทัยใดบ้างที่ปกครองแบบพ่อปกครองลูกได้แก่ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนบานเมือง พ่อขุนรามคำแหงมหาราช .6. การปลูกฝังธรรมะให้แก่ประชาชนของพ่อขุนรามคำแหง ทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน คือเกิดความสามัคคีง่ายต่อการปกครอง ..7. สมัยที่ขอมยังมีอำนาจปกครองสุโขทัย การปกครองของขอมมีลักษณะแบบพ่อปกครองลูก .8. ในระยะเริ่มแรกของอาณาจักรสุโขทัยผู้นำของอาณาจักรสุโขทัยมีฐานะเป็น พ่อขุน .9. คำว่า พ่อขุน ในสมัยสุโขทัย หมายถึง พระมหากษัตริย์ผู้มีอำนาจสูงสุด ใช้อำนาจ โดยยึดหลักรักเมตตาประชาชนเหมือนบุตร .10.พระมหากษัตริย์สุโขทัยในระยะแรกปฏิบัติพระองค์ต่อประชาชน คือ การวางตนเป็นเทวราช ตอนที่ 2 คำชี้แจง ให้นักเรียนนำตัวแลขหน้าข้อความที่กำหนดให้มาเติมในช่องว่างให้มีความสัมพันธ์กัน 0 เมืองลูกหลวง เมืองพระยามหานคร 3 เมืองประเทศราช 1.เมืองเหล่านี้มักจะอยู่ตามชายแดนของอาณาจักรสุโขทัย 2.เมืองที่ทำหน้าที่เป็นเมืองหน้าด่าน เมืองลูกหลวง(เมืองหน้าด่าน) 3.เมืองที่ยอมอ่อนน้อมเพื่อความปลอดภัยของตนเอง เมืองพระยามหานคร 4.เมืองที่มีอำนาจในการปกครองตนเองแต่ต้องขึ้นกับราชธานี 5.เมืองสองแควหรือเมืองพิษณุโลก 6.เมืองที่ปกครองโดยผู้รั้ง 7.เมืองที่ต้องส่งบรรณาการให้แก่สุโขทัย 8.เมืองที่ปกครองโดยเจ้าเมืองที่อาจเป็นเชื้อสายของเจ้าเมืองเดิม 9.เมืองนครสวรรค์ เชียงทอง บางพาน ชุมพร ดุโขทัย เมืองลูกหลวง เมืองประเทศราช เมืองหลวง(ราชธานี) เมืองพระยามหานคร 10.เป็นเมืองที่อยู่ 4 ทิศรอบเมืองราชธานี

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉