สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

สังคม

ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่อ เลขที่ ชั้น นักเรียนยกตัวอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทยหรือในประเทศต่าง ๆ ของโลก จากนั้นวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบ พร้อมเสนอแนวทางการ แก้ปัญหา แล้วตอบคำถาม การเปลี่ยนแปลงด้าน ผลกระทบ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในประเทศ สาเหตุ การเปลี่ยนแปลงด้าน แนวทา งการแก้ปัญหา นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่ง รพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางการบริโภคสีเขียวอย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉