เคมี
มหาวิทยาลัย

อ่านชื่อสารอินทรีย์

OH OCH3 CH2

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉