ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

มีใครพอจะช่วยได้บ้างมั้ยคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙇🏻‍♀️🙏🏻

13:31 ๑. 15 พ.ย. คากามประวติศาสตร์ ม 2 0 9 Q % หน้าแรก ราย เค้าโครง ทิว มุมมอง ค 24 E | | คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ 1. การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาได้สำเร็จเกิดจากปัจจัยอะไรบ้าง 2 ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาที่ยืนยาวถึง 417 ปีเนื่องจากมีปัจจัยใดสนับสนุน 3. พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีลักษณะเป็น อย่างไรจงสรุปมาพอสังเขป การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองเกิดจากสาเหตุใด และไทยสามารถกู้เอกราชในแต่ละครั้งได้อย่างไร ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยามีความสำคัญต่อการ พัฒนาชาติไทยอย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉