คำตอบ

2เจดีย์ทรงมณฑป พระบรมธาตุไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ราชธานี เมืองเขลางค์นครหรือลำปาง

แสดงความคิดเห็น

รัฐ หมายถึง แว่นแคว้น ประเทศ รัฐโบราณแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. แคว้น เกิดจากกลุ่มเมืองรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ สัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างผู้นำ มีการค้าขายและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน
2. อาณาจักร เกิดจากกลุ่มเมืองรวมตัวกันอย่างแน่นแฟ้น กษัตริย์ที่ประทับในราชธานีมีอำนาจเหนือผู้นำของเมืองบริวารทั้งหมด มีการรวมกลุ่มเมืองตั้งเป็นรัฐหลายรัฐ

1. แคว้นตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) ประมาณพุทธศตวรรษที่ 7–19
แคว้นตามพรลิงค์ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 7–18 เป็นแคว้นบนแหลมมลายู จดหมายเหตุของจีนเรียกว่า ตันมาลิง ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น นครศรีธรรมราช ภายหลังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรสุโขทัย และถูกรวมกับอาณาจักรอยุธยาตั้งแต่ พ.ศ.1893 แคว้นตามพรลิงค์เหมาะแก่การค้าขาย จึงเป็นแคว้นที่มั่งคั่ง โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราช
แคว้นตามพรลิงค์รับอารยธรรมจากอินเดีย โดยนับถือ 2 ศาสนา คือ ศาสนาพราหมณ์–ฮินดู ลัทธิไศวะ บูชาพระศิวะ และลัทธิไวษณพ บูชาพระนารายณ์
พระพุทธศาสนา นับถือนิกายเถรวาท นิกายมหายาน และเปลี่ยนเป็นนิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์นับถือตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นศูนย์กลางการเผยแ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉