เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

20 4. จงระบุว่า สารใดบ้างที่มีสมบัติเป็นเบส HO-CHy CHy-CHz NH2 HO- CHy-CHy NH-CH3 สาร S สาร T สาร U 5. สารใดต่อไปนี้มีสมบัติกรด-เบสเช่นเดียวกับกรดแอมิโน CHง NH CH) -NH2 .CH) 'CH HyCา 1. เCH2 -N. CH2 O= "CH, เCH2 HC เCH) HC. "CH2 "CH2 HO HOOCา สาร X สาร Y สาร Z 6. โดยปกติการล้างคราบไขมันออกจากพื้นผิวของภาชนะแก้วทำได้ง่ายกว่าภาชนะพลาสติกนักเรียนคิดว่า พลาสติกและแก้วเป็นสารมีขั้วหรือไม่มีขั้ว เพราะเหตุใด 7. เมื่อนำกล่องโฟมบรรจุอาหารมาใส่อาหารผัดหรือทอด พบว่ามีรูรั่วเกิดขึ้น นักเรียนคิดว่ากล่องโฟมผลิต ขึ้นมาจากสารมีขั้วหรือไม่มีขั้ว และจะอธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวโดยใช้หลักการ like dissolves like ได้อย่างไร 8. พอสิไวนิลคลอไรด์สามารถนำมาริไซเคิลได้ พอลิไวนิลคลอไรด์มีโครงสร้างแบบใดได้บ้าง พร้อมวาด ภาพประกอบ. 9. โครงสร้างของพอลิเมอร์ A และ B เป็นดังนี้ พอลิเมอร์ทั้งสองชนิดสามารถนำมาผลิตเป็นเส้นใย สำหรับผลิตผ้าได้ ผ้าที่ทำจากพอลิเมอร์ใดดูดซับน้ำได้ดีกว่า เพราะเหตุใด HO-CH2 HO-CH2 HO-C-Q HO-C-CH2 CH-0-CH CH-0 -HC () HC=CH 0 HC-CH || HC-CH -0-CHy-CHy-0-C- -4 3 OH OH OH OH HC-CH พอลิเมอร์ A พอลิเมอร์ B
19 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 1. สารที่กำหนดให้ต่อไปนี้สารใดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว CHy C=C-CH3 | | CHy CH3 CHy-CHy CHy CH3 CHy CH=C=CH-CH3 สาร A สาร B สาร C CHy CHy CH _CH2 "CH2 | CH CH2 CHy CHว HyC "CH HyC CHy CHy CH=CH2 HyC -CH CH) สาร D สาร E สาร F 2. ถ้าสารละลายไอโอดีนใช้ในการทดสอบความไม่อิ่มตัวของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยสาร L สามารถฟอกจางสีด้วยไอโอดีนได้ CH3 CH-CH-C=CH2 สาร L จงระบุว่า สารใดต่อไปนี้ที่ไม่ฟอกจางสีไอโอดีน CHร CHฐ CHy C-CHy-CH3 CHy-CH-CHร CHง สาร M สาร N CHฐ HC "CH2 เCHร CHz CHy-CH-C=CH HC. สาร 0 สาร P 3. กรดซิทริกเป็นสารเคมีที่พบในพืชตระกลูส์ม และสามารถละลายน้ำได้ดี สตุรโครงสร้างใดเป็นของกรดซิทริก HO .OH NH2 HQ CH LOH CH) H CH HO-C-CH2 HC *CH 0--CH, HO. CH) -OH HC เCH CH2 0 OH HO CH CH NH) CH CH HO CH OH OH สูตรโครงสร้าง 1 สูตรโครงสร้าง II สูตรโครงสร้าง II
21 10.จงพิจารณาว่าการกระทำต่อไปนี้สอดคล้องกับวิธีใด แล้วโยงเส้นเพื่อเชื่อมโยง แม่พกถุงผ้าติดตัวไว้เสมอเผื่อใส่ของที่ซื้อแทนที่จะรับถุงจากร้านค้า การลดการใช้ (reduce) น้องนำถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อมาทำเป็นถุงขยะ การใช้ชำ (reuse) พ่อนำแปรงสีฟันที่ไม่ให้แล้วมาใช้ขัดเงาหัวเข็มขัด การนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) ลุงข้างบ้านแยกขยะพลาสติกเพื่อส่งขายโรงงานผลิตถุงขยะ 11. ให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ "ซัลโคน" ว่าคืออะไร โดยระบุชนิดของมอนอเมอร์ ยกตัวอย่างการใช้งาน มีประโยชน์และข้อระวังในการใช้งานอย่างไร 12. ให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ เทฟลอน" ว่าคืออะไร โดยระบุชนิดของมอนอเมอร์ ยกตัวอย่างการใช้งาน มีประโยชน์และข้อระวังในภารใช้งานอย่างไร 13 ให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ "ยางพารา" ว่าคืออะไร โดยระบุชนิดของมอนอเมอร์ ยกตัวอย่างการใช้งาน มีประโยชน์และข้อระวังในการใช้งานอย่างไร
หน่วย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉