เคมี
มัธยมปลาย

วิชาเคมี

ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แล้วเขียนคำตอบลงในช่องว่าง 1. ะทำการไถที่ดินโดยใ บุญธรรมเป็นชาวไร่ก่อนปลูกพืชแต่ละครั้งเขาจะทำการ" ช้รถขนาดใหญ่ ซึ่งสะดวกและรวดเร็วเมื่อปลูกพืชแล้วเขาจะบำรุงดูแลรักษาพืชไร่โด ยใช้รถไถและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเมื่อเข้าไปฉีดพ่นสารฆ่าแมลงรดน้ำแ ละพรวนดินนอกจากนี้ยังใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เพื่อผลผลิตทำให้ได้ผลผ ลิตจำนวนมากและมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดต่อมาปรากฏว่ าคุณภาพดินในที่นั้นเสื่อมลงโดยดินมีลักษณะแข็งและแน่นทดลองไ ถพรวนให้ลึกกว่าเดิมแต่เมื่อ ปลูกพืชรดน้ำและใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ตามปกติแล้ว 1-2 เดือนต่อมาดินก็จะแข็งและแน่นเช่นเดิมเขาได้สังเกตพบว่าปัญหาเช่ นนี้จะไม่เกิดกับชาวไร่ที่ใช้รถไถขนาดเล็กและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการ บำรุงดิน เลย 1.1 ขั้นระบุปัญหา (ปัญหาในสถานการณคืออะไร)
1.2 ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (นักเรียนจะคาดคะเนสาเหตุของปัญหาในสถานการณ์ได้ว่าอย่างไร) 1.3 ขั้นกำหนดวิธีการ (เพื่อการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าวนักเรียนคิดว่าจะแก้ปัญหา ในสถานการณ์นี้ได้อย่างไร)
ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ์ (จากการที่นักเรียนได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ดังกล่าวแ ล้วนักเรียนคิดว่าผลที่ได้จะเป็นอย่างไร) 2. มาลัยปลูกบ้านอยู่ใกล้กับโรงงานถลุงถ่านหิน ครอบครัวของมาลัย รับจ้างทำงานในโรงงานนี้เาและคนในบ้านดื่มน้ำจากน้ำฝนที่รองใส่แ ทงค์เก็บน้ำเอาไว้ใช้ตลอดทั้งปี อยู่มาไม่นานมาลัยและคนในบ้านก็มีอาการอ่อนเพลียปวดศรีษะเป็น ไข้บ่อยๆ และในที่สุดต้องไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล ขั้นระบุปัญหา (ปัญหาในสถานการณ์คืออะไร)
ช่วยหน่อยครับ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?