เคมี
มัธยมปลาย

เคมี

13 Organic chemistry เคมีอินทรีย์ ว30224 M6 2. จงเติมหมายเลขชนิดของสารประกอบของคาร์บอน ให้ตรงกับสูตรโครงของสารที่กำหนดให้และขีดล้อมรอบ หมู่ฟังก์ชัน 1. Alkane 3. Alkyne 5. Alcohol 7. Aldehyde 9. Amine 11. Ester 2. Alkene 4. Aromatic 6. Ether 8. Ketone 10. Carboxylic Acid 12. Amide 13. Nitrile structural formula functional structural functional structural formula functional groups formula groups groups CH3 NH CH) CHฐ CHฐ CH, CHง CH; NH) CH3 CH CHy CHy 0-CH-CHy-CHy H CHฐ HC-CH, CEN CHฐ CHy HC-CH,-CEC-CH, CHy CH. o-CH, CH, CH, CHy 0. T-CH-CHy H 0 -CH)CH):CH;"CH3 H-0 CHy CHฐ NH) CHy Q CH-CHy CH, CHy CHy H CHy CHy CH; "0-CHy-CHy CH; CHy
14 Organic chemistry เคมีอินทรีย์ 230224 M6 ใบงานที่ 4 (รับงานวันที่ . ชื่อ-สกุล ะ เชน. เลขที่ เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน : สมบัติบางประการของสารประกอบคาร์บอน 1. จงเขียนสมการให้สมบูรณ์พร้อมระบุประเภทของปฏิกิริยาต่อไปนี้ 1. จงเขียนสมการแสดงปฏิกิริยา hydrogenation ของ 2- pentyne 2. HC=CH2 + H,0 ---> CH, CH, 0H 3. H,CC=CCH3 + ..Br2 ---> HC CH HC. -CH 4. + Br2 5. จงเขียนสมการแสดงการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ของ hexane 2. จงเติม ข้อมูลของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนลงในช่องว่าง ประเภท แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ สูตรทั่วไป C,Han+2 C น ท-2 สมบัติ อิ่มตัว ชนิดพันธะ -c= คู่ 1 นอกนั้นเดี๋ยว จำนวน C อะตอมเป็น CHe propane 3, 4, 5 ในโมเลกุล พร้อมเรียกชื่อสาร 1.สถานะ 2.การละลายน้ำ 3.การเผาไหม้ ติดไฟให้เปลวไฟสว่าง แต่มีควันเขม่า 4.จุดเดือด ต่ำ bp สูงตาม C อะตอม ต่ำ เหมือนแอลเคน เรียงจุดเดือดจากมากไปหาน้อย 5.แรงยึดเหนี่ยว แรง ระหว่างโมเลกุล
หมู่ฟังก์ชัน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉