เคมี
มัธยมปลาย

พี่ค่า มาให้ความช่วยเหลืออีกแล้วค่า 😘

คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ 1. สารประกอบอินทรีย์ในข้อใดบ้างเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และระบุว่าเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ประเภทใด 1.1 1.3 H 0 H | || | H-C-C-C-H | H H 1.2 NH2 1.4 ตอบ 2. จงเติมข้อมูลในตารางต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ ข้อ สูตรทั่วไป หมู่ฟังก์ชัน ชื่อหมู่ฟังก์ชัน ประเภทของสารประกอบ H 2.1 -N--H 2.2 CH2ก-2 2.3 แอลดีไฮด์ (aldehyde) 2.4 ROR 2.5 2.6 แอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน (aromatic hydrocarbon) 2.7 RCONH) By KruFah
2 ข้อ ชื่อหมู่ฟังก์ชัน สูตรทั่วไป หมู่ฟังก์ชัน ประเภทของสารประกอบ 2.8 แอลเคน (alkane) 2.9 RCOOR 2.10 แอลกอฮอล์ (alcohol) 2.11 C=C 2.11 กรดคาร์บอกซิลิก (carboxylic acid) 3. วงกลมรอบหมู่ฟังก์ชัน (ยกเว้น CC) และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์ จากสูตรโครงสร้างที่ กำหนดให้ต่อไปนี้ ประเภทของสารประกอบ ข้อ ชื่อหมู่ฟังก์ชัน สารประกอบ 3.1 CH:CH) Cl C =C H Cl 3.2 LCHง HaC 3.3 "OH 3.4 By KruFah
3 ข้อ สารประกอบ ชื่อหมู่ฟังก์ชัน ประเภทของสารประกอบ 3.5 เCH,CHง H 3.6 HO "CH3 3.7 -OH 4. วงกลมรอบหมู่ฟังก์ชัน (ยกเว้น CC) พร้อมทั้งระบุหมู่ฟังก์ชันและจำนวนของหมู่ฟังก์ชันของโมเลกุล เตตระไซคลิน (tetracycline) ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้ระงับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งโครงสร้างดังนี้ N(CH3)2 HO. CHง HO' -NH) OH 0 OH 0

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉