ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยทีคะ🙏🏻

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ คำสั่ง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว 6) "เมื่อ พ.ศ. 2475 เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น" สมชาย ค้นหาข้อมูลจากหนังสือที่ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบคำถามดังกล่าว การกระทำของสมชายอยู่ ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 1) นักประวัติศาสตร์ใช้เกณฑ์อะไรแบ่งยุคสมัยทางประ วัติศาสตร์ออกเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัย ประวัติศาสตร์ ก. การตั้งถิ่นฐาน ข. เครื่องมือเครื่องใช้ ก. การกำหนดปัญหา ข. การตีความหลักฐาน ค. การรวบรวมหลักฐาน ค. ตำนานหรือคำบอกเล่า ง. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 2) ข้อใดต่อไปนี้เป็นหลักฐานชั้นต้น ง. การเรียบเรียงและนำเสนอ ก. หนังสือเรียน 7) "วัฒนธรรม มีความสำคัญอย่างไร" อยู่ในขั้นตอน ข. วิทยานิพนธ์ ใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ค. หนังสือพิมพ์รายวัน 1. การกำหนดปัญหา ง. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 3) หลักฐานข้อใดต่างจากพวก ข. การตีความหลักฐาน ค. การรวบรวมหลักฐาน ก. จารึา ง. การเรียบเรียงและนำเสนอ 8) เมื่อมีการตรวจสอบ และประเมินคุณค่าของหลัก ฐานแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะทำอย่างไร 1. จตหมายเหตุ ค. จิตรกรรมมฝาผนัง ง. พระราชพงศาวดาร ก. กำหนดปัญหา ข. ตีความหลักฐาน ค. รวบรวมหลักฐาน 4) งานเขียนทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยว กับพระมหากษัตริย์ จัดเป็นหลักฐานประเภทใด ก. ตำนาน ง. เรียบเรียงและนำเสนอ จดหมายเหตุ 9) ข้อใดเป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างจากวิธี 1. ค. จดหมายส่วนตัว การทางวิทยาศาสตร์ ก. การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา ข. การตีความเพื่อตอบปัญหา ค. การค้นหาและรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประมินคุณค่าของ ง. พระราชพงศาวดาร 5) กฎหมายที่รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ชำระขึ้น เรียกว่าอะไร ก. กฎหมายตาญา ง. 1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ "หลักฐาน ค. กฎหมายตราสามดวง ง. กฎหมายพระมนูธรรมศาสตร์

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉