ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ไม่ค่อยเข้าใจค่ะ

ใบงานที่ ๒.๓ เรื่ยง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อ ชั้น ม.2/. เลชที่ ๐๑ นามสกุล โรงเรียน.. คำชี้แจง: ให้นักเรียนสืบค้นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยาที่นักเรียนรู้สึกประทับใจร้านวน ๑ ภูมิปัญญา หรือวัฒนธรรมชากหนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ หรือจากแหล่ังเวียนรู้ อินเทอร์เน็ต พร้อมวาตภาพประกอบสงในกรอยบพื้นที่ที่กำหนดให้ 6. ชื่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยาทีรู้สึกประทับใจ ๒. ปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยานี้ อธิบายลักษณะสำคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยานี้ ๔. ความสำคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยาที่มีต่อสมัยปัจจุบัน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!