เคมี
มหาวิทยาลัย

ช่วยหน่อยค่า🥺

3. การทดสอบ Benedict's test น้ำตาลตัวไหนที่ ไม่ทำปฏิกิริยากับสาร เพราะเหตุใด (1 คะแนน) ใส่คำตอบ 4. จากการทดลองมันฝรั่งหยดสารไอโอดีน เป็นการทดสอบสารอินทรีย์ประเภทใด (1 คะแนน) ใส่คำตอบ 5. Biuret test เป็นการทดสอบสารอินทรีย์ประเภท ใด ในการทดลองใช้อะไรเป็นตัวอย่าง (1 คะแนน)
6. จากการทดลองมันฝรั่งหยดสาร Sudan II เป็นการทดสอบสารอินทรีย์ประเภทใด (1 คะแนน) ใส่คำตอบ 7. จงบอกหน่วยย่อย (Monomer) ของโปรตีน แป้ง ไตรกลีเซอไรด์ ดีเอ็นเอ (2 คะแนน) ใส่คำตอบ 8. จงยกตัวอย่ากน้ำตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharide) และน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่เกิด จากการสลายน้ำตาลโมเลกุลคู่นั้นๆ

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉