สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ขอสอบถามข้อ6-7หน่อยค่ะ

ใบงานที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส83101 เรื่อง การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปอเมริกาเหนือ คำสั่ง ให้นักเรียนเดิมตัวอักษรลงในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่วงแรกในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีผู้นับถืออยู่เฉพาะในกลุ่มชนชาติ 1. ป ปี น 1 ล 2. ชาวญี่ปุ่นได้เผยแผ่พระพุทธศนาในประเทศสหรัฐยเมริกาโดยการสร้างวัดพระพุทธศาสนานิกายสุขาวดีขึ้น ที่นคร 1|รา ส 1 ก 3. สำนักงานใหญ่ของสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งสหรัฐอเมริกามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง 1 น ร 1 น ซี รั 5 แ ฟ เ นี้ 4. สมาคม หายพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ที่ ก ร L อ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2504 ได้แก่ มหาวิทยาลัย |ค |น 6. วารสารที่มีบทบาทสำคัญต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ และ ท 7. ปัจจุบันมีวัตไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 3 วัด 8. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดามีลักษณะคล้ายคลึงกันคือเริ่มต้นจากชนชาติ ในทวีป | ย ที่อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐาน 9. วัดทางพระพุทธศาสนาในประเทศแคนาดาส่วนใหญ่จะเป็นวัดนิกายธรรมยุติ นิกาย น ของของชาวญี่ปุ่นและฮ่องกง และนิกาย 10. พุทธสมาคมที่สำคัญในประเทศแคนาดาได้แก่พุทธสมาคมแห่งเมือง และเมือง น 1
สังคมศึกษา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!