พระพุทธศาสนา
มัธยมต้น
เคลียร์แล้ว

ขอสอบถามหน่อยงับ

08:42 น. เ]t ย แl 561 (35) *5G - ใบงานที่2.1.pdf ใบงานที่ 2.1 พุทธประวัติ ตอนที่ 1 คำชี้แจง ให้นักเรียนนำหมายเลขหน้าข้อความไปเรียงลำดับตามเหตุการณ์พุทธประวัติในกรอบ ด้านล่าง 1. พระสิทธัตถะทรงบำเพ็ญ 2. เมื่อพระสิทธัตถะผนวช เพียรทางจิต 3. พระพุทธเจ้าเสด็จไปตรัส สอนธัมมจักกัปปวัตตน แล้ว ได้พยายามศึกษา สูตร ว่าด้วย อริยสัจ 4 ประการ แก่ปัญจวัคคีย์ ค้นคว้าทางพันทุกข์ 5. พระสิทธัตถะปฏิบัติสมาธิ ใต้ต้นมหาโพธิ์จนสามารถ รู้แจ้งหรือตรัสรู้อริยสัจ 4 6. พระพุทธเจ้าประทาน อุปสมบทให้แก่ยสกุมาร 4. พระสิทธัตถะทรงฝึก ปฏิบัติโยคะกับอาพา รดาบส กาลาม และสหายอีก 54 คน ส่ง โคตร และอุททกดาบส ให้ไปประกาศ รามบุตร พระพุทธศาสนา 7. พระสิทธัตถะเสด็จไปยัง ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ทรงรับข้าวมธุปายาส 9. พระพุทธเจ้าโปรดให้ พระสารีบุตร และพระ 8. พระสิทธัตถะรับหญ้ากุสะ จากพราหมณ์โสตถิยะ โมค-คัลลานะเป็นพระอัคร มาปูลาดเป็นอาสนะ ณ โคนต้นมหาโพธิ์ จากนางสุชาดา สาวกเบื้องขวาและเบื้อง ซ้าย 12. พระสิทธัตถะทรงบำเพ็ญ 10. พระสิทธัตถะทรงบำเพ็ญ 11 หลังจากพระพุทธเจ้าทรง แสดง "อนัตตลักขณสูตร" (ว่าด้วยไตรลักษณ์) ปัญจ วัดคีย์ได้บรรลุอรหันตผล ทุกกรกิริยา ด้วยการกัด ฟัน กลั้นลมหายใจ อด ตบะหรือทรมานตน หลายอย่าง อาหาร 13. โกณฑัญญะ หัวหน้า ปัญจ-วัคคีย์ได้ "ดวงตา เห็นธรรม" ทันทีที่ฟัง 14: อัญญาโกณฑัญญะ เป็น พระสงฆ์สาวกรูปแรกของ 15. พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด ชฏิลสามพี่น้อง พร้อม พระพุทธศาสนา ตัวยบริวาร ปฐมเทศนาจบ แจกโค้ดลดเพิ่ม Shopee Mall ทุกวัน10 =

คำตอบ

PromotionBanner
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉