ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยทำหน่อยค่าา

40 ใบงานวิชาประวัติศาสตร์ ขั้นมัธยมศึก ประจําวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563( ชื่อ ัพลิ1 เลขที่..7 อ สน 0 ค เซ 0 ห ร คําชี้แจง ให้นักเรียนทําไบงานที่ครูแจก ให้เสร็จภายในชั่วโมง (เก็บคะแนน ก่อนสอบปลายภาค 20 คะแนน) ตอนที่ 2 ให้นักเรียหนําหัวข้อค้านขวามือที่มีความสัมพันธ์กันกับข้อความค้านซ้ายมือมาเติมในช่องว่าง ค้านข้าย (0) 1 ชนชั้นที่มีศักตินาสูงสุดในสมัยอยุธยา ก. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (640 2 การแสดงละครในของอยุธยา ข ชนชั้นทาส (0 3. ผู้ที่กู้อกราชของกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ค. สมุหกลาโหม และ สมุหนายก (0 4 ลัทธิของพระพุทธศาสนาที่อยุธยานําไป ฆ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เผยแผ่ยังลังกา ง. ศักดินา (2ิ0 5. ยุคทองของวรรณกรรมสมัยอยุธยา จ. นิกายสยามวงศ์หรืออุบาลีวงศ์ (8) 6 ผู้ที่กู้อกราชของกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2 ฉ. ชนชั้นพระสงฆ์ (...) 7. วรรณกรรมที่สําคัญของอยุธยา ช์: ชนชั้นพระมหากษัตริย์ (...) 8 สิ่งที่เกี่ยวข้องกับประติมากรรมของอยุธยา ซ. ชนชั้นไพร่ ว่. มากที่สุด ณ. จจ้าฟ้า (...) 9. . ชนชั้นตําสุคในสังคมของอยุธยา ญ: ผู้แสดงเป็นผู้หญิงทั้งหมด (59) 10, เรื่องราวในภาพจิตรกรรมของอยุธยา มฎ. ศาสนาพุทธ ณ.) 11. การแสคงละครนอกของอยุธยา ฏ. ลิลิตโองการแช่งนํา 12. ที่มาของสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ของอยุธยยา ฐ: สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไทรนส บ ฉ่ . (0.) 13. กฎหมายทีใช้บังคับในสมัยอยุธยา ฑ. ความเชือในหลักธรรมของ (...) 14 สิ่งที่เป็นตัวกําหนดสิทธิและหน้าที่ของคน พระพุทธศาสนา อ ง, ในสังคม ฒ. เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติทังสิน ว , พ , . ๆ (...) 15. ชนชั้นของประชาชนส่วนใหญ่ในอยุธยา ณ. ตัวแสดงเป็นผู้ชายทั้งหมด อ 4ค ก จ = (...) 16. ชนชั่นในสมัยอยุธยาที่ไม่ได้ถําหนดศักดินาไว้ ด. กฎหมายราชศาสตร์ ล ง. ฉั . (....) 17, ขุนนางทีมีศักคินาสูงสุด ต.. ชนชั้นเจ้านาย หรือเชื่อพระวง1 0 ฟ. (9.) 18. ชนชั้นพิเศษในสมัยอยุธยา ถ. อารยธรรมขอม (ดู 19. ศาสนาที่ประชาชนในสมัยอยุธยานับถือ มากที่สุด (...) 20. พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีศักคินาสูงสุด ฟับลลไคลนไคเม

คำตอบ

PromotionBanner
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!