เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ทวีปอเมริกาเหนือ

38

482

0

ข้อมูล

sibSi

sibSi

มัธยมต้น 3

ลักษณะภูมิประเทศ, เขตภูมิอากาศ, ทรัพยากร, ลักษณะประชากร, ศาสนา, ปัจจัยที่มีผลต่อภูมิอากาศ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News