สังคมศึกษา
มัธยมต้น

แบบฝึกหัด ภูมิศาสตร์

แบบวัดฯ 24. หากทวีปอเมริกาใต้ไม่มีเทือกเขาแอนดีสุขนานกับชายฝั่งตะวันตกจะไม่เกิดปรากฏการณ์โด้ 1. การลดลงของพื้นที่ทะเลทรายอาตากามา 2. แม่น้ำแอมะซอนจะหายไปจากทวีปอเมริกาใต้ 3. มีโอกาสเกิดพายุทอร์นาโดเหมือนทวีปอเมริกาเหนือ 4. ความชื้นจากด้านตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ด้านตะวันตก 25. หากนักธรณีวิทยาต้องการศึกษาลักษณะชายฝั่งแบบฟีออร์ด (fiord) ของทวีปอเมริกาใต้ ควรไปศึกษาในพื้นที่ตามข้อใด 1. บริเวณปากแม่น้ำอุรุกวัย 2. บริเวณปากแม่น้ำแอมะซอน 3. ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศชิลี 4. ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้รอบๆ อ่าวรีโอเดลาปลาตา พื้นที่ตามข้อใดที่มีอายุหินทางธรณีวิทยาที่เก่าแก่มากที่สุดของทวีปอเมริกาใต้ 1. หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ 3. เขตเทือกเขาสูงด้านทิศตะวันตก 2. บริเวณที่ราบลุ่มน้ำแอมะซอน 4. บริเวณที่ราบสูงด้านทิศตะวันออก 27. หากต้องการศึกษาสัตว์ประจำถิ่นของทวีปอเมริกาใต้ ในลักษณะเดียวกับเกาะมาดากัสการ์ ของทวีปแอฟริกาควรไปศึกษาพื้นที่ตามข้อใด 2. หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ 4. เกาะเตียร์ราเดลฟวยโก 1. เกาะตรินิแดด 3. หมู่เกาะกาลาปาโกส 28. ปัจจัยควบคุมภูมิอากาศในข้อใดที่ทำให้ชายฝั่งด้านตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้มีอากาศ อบอุ่นและทะเลไม่เป็นน้ำแข็ง 1. การมีกระแสน้ำอุ่นบราซิล 3. การมีเส้นศูนย์สูตรลากผ่าน 29. หากพิจารณาลักษณะภูมิอากาศแบบเคิปเป็น พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้มีลักษณะ ภูมิอากาศแบบใด 1. ภูมิอากาศเขตร้อน 3. ภูมิอากาศเขตอบอุ่น 30. ข้อใดเป็นลักษณะพืชพรรณธรรมชาติที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตามลักษณะภูมิอากาศ 2. การพัดของลมประจำ การมีพื้นที่ปากแม่น้ำขนาดใหญ่ 2. ภูมิอากาศเขตแห้งแล้ง 4. ภูมิอากาศเขตหนาวและเขตขั้วโลก ในข้อ 29. ทั้งหมด 2. ข้าวโพด มะพร้าว กาแฟ ข้าวสาลี 1. อ้อย องุ่น ส้ม มะกอก 4. กระบองเพชร แอปเปิ้ล มะนาว กาแฟ 3. ยางพารา กาแฟ โกโก้ กล้วยหอม
แมบวัดฯ =Tา 31. ข้อใดเรียงลำดับชนิดของดินที่มีคุณภาพต่ำไปยังดินที่มีคุณภาพสูง และเหมาะสำหรับการ เกษตรของทวีปอเมริกาใต้มากที่สุด 1. ดินทะเลทราย ดินที่ราบลุ่มน้ำ ดินภูเขา ดินทุ่งหญ้า 2. ดินภูเขา ดินทุ่งหญ้า ดินทะเลทราย ดินตะกอนน้ำพา 3. ดินทะเลทราย ดินภูเขา ดินตะกอนน้ำพา ดินที่ราบลุ่มน้ำ 4. ดินที่ราบสูง ดินตะกอนน้ำพา ดินที่ราบลุ่มน้ำ ดินทุ่งหญ้า 32. หากต้องการเพาะปลูกพืชบริเวณดินที่เกิดจากตะกอนของภูเขาไฟในทวีปอเมริกาใต้ควรเลือก พื้นที่บริเวณใด 2. ที่ราบสูงบราซิล 1. ทุ่งหญ้ากรันชาโก 3. ที่ราบสูงปาตาโกเนีย 33. แมทธิวต้องการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ี เขาควรลงทุนในประเทศใด 1. ชิลี เปรู 3. โบลิเวีย เอกวาดอร์ 4. เทือกเขากอร์โดบา 2. บราซิล เวเนซุเอลา 4. โคลอมเบีย ซูรินาม 34. ข้อใดเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนประชากรของประเทศบราซิลมากที่สุด 1. การมีความทันสมัยด้านเทคโนโลยี 2. การมีพื้นที่มากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ 3. การมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4. การมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศอื่น 35. การย้ายถิ่นฐานของประชากรเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับประเทศในข้อใด มากที่สุด 1. โบลิเวีย : โคลอมเบีย 2. บราซิล : อาร์เจนตินา 3. เอกวาดอร์ : ซูรินาม 4. เวเนซุเอลา : โคลอมเบีย 36. เพราะเหตุใดจึงมีประชากรตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่นในบริเวณชายฝั่งตะวันออกของท อเมริกาใต้ 1. มีที่ราบลุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ 2. มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการดำรงชีวิต 3. มีทรัพยากรแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจจำนวนมาก 4. มีการอนุญาตให้ขยายที่อยู่อาศัยบริเวณที่ราบลุ่มน้ำแอมะซอนอย่างเสรี 74
ศ. ประชากรในทวีปอเมริกาใต้ที่เรียกว่า "ซัมโบ" เป็นลูกสายเลือดผสมของประชากรกลุ่มโด 1. ชาวแอฟริกา : ชาวยุโรป 4. ชาวแอฟริกา : ชาวอินเดียน ศ. ข้อใดจับคู่กลุ่มภาษาและภาษาในทวีปอเมริกาใต้ได้ถูกต้อง 1. เยอรมนิก : ภาษาฝรั่งเศส 2. ชาวอินเดียน ชาวยุโรป 4. ชาวอินเดียน : ชาวเอเชีย 2. โรมานซ์ : ภาษาสเปน 4. โรมานซ์ : ภาษาตัตช์ 3. เยอรมนิก : 39. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของทวีปอเมริกาใต้ที่เกี่ยวเนื่องกับการ เข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรป การพัฒนาเทคโนโลยียุคโลกาภิวัตน์ 2. การจัดเทศกาลการ์นีวัลในประเทศบราซิล 3. การนับถือผีและการมีพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ 4. การทำการเกษตรแบบไร่ขนาดใหญ่เพื่อการส่งออก บิงซูต้องการซื้อผลิตภัณฑ์จากกาแฟไปฝากเพื่อนที่ประเทศไทย เขาควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ของประเทศใด 1. ชิลี เปรู 3. อาร์เจนตินา อุรุกวัย 1. 40. 2. บราซิล โคลอมเบีย 4. เฟรนช์เกียนา เอกวาดอร์ 41. เพราะเหตุใดประเทศบราซิลจึงมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สูงที่สุดในทวีป อเมริกาใต้ 1. มีการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมจำนวนมาก 2. เน้นการใช้ทรัพยากรในการผลิตจากต่างประเทศ 3. เปิดเสรีทางการค้าให้กับต่างประเทศเข้ามาลงทุนจำนวนมาก 4. มีการส่งเสริมให้บริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียงมาลงทุนในประเทศ 42. ข้อใดจับคู่สถานที่ท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในทวีปอเมริกาใต้ไม่ถูกต้อง 1. โมไอ : เปรู 3. น้ำตกอีกวาซู : อาร์เจนตินา 43. ป่าสนเขตหนาวในทวีปอเมริกาเหนือได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ใดมากที่สุด 1. ปรากฏการณ์ลานีญา 3. ปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน 44. ข้อใดเป็นประเทศผู้นำในการผลิตเอทานอลจากอ้อยรายใหญ่ของโลก 1.) บราซิล 2. น้ำตกเอนเจล : เวเนซุเอลา 4. ชายหาดโคปาคาบานา : บราซิล 2. ปรากฏการณ์เอลนีโญ 4. ปรากฏการณ์โพลาร์วอร์เท็กซ์ 2. อุรุกวัย 4. อาร์เจนตินา 3. โคลอมเบีย
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉