วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ใครรู้ช่วยบอกทีครับ

กิจกรรมที่ 2 1. “ จากการทดลองสรุบปได้ว่าแผ่นใยขัดมีผลต่อการไหลของน้้าทําให้น้าไหลได้ช้าลงรวมทั้งช่วยให้กิ่งไม้ จําลองยืด ติดกับทรายในกระบะได้ ซึ่งต่างจากกระบะที่ไม่มีแผ่นใบขัดที่น้าไหลอย่างรวดเร็วและพัดเอากิ่งไม้และทรายลงไป ด้วย” จากข้อความดังกล่าว ข้อใดเป็นสมมติฐานของการทดลองข้อใด ก. อัตราการไหลของน้ าขึนอยู่กับสิงทิช่วยดูดซับ ค. แผ่นใยขัดสามารถเกาะกับกระบะทรายได้ดี ข. แผ่นขัดช่วยลดอัตราการไหลของนํา ง. แผ่นใยขัดช่วยให้กิงไม้ติดกับกระบะทราย 2. “ ผักกระเฉดจะมีจํานวนเพิมขึ้น ถ้ามีการผสมผงซักฟอกลงในนําเพิ่มขึ่น” จากข้อความข้างต้น ข้อใดกล่าวถึงตัว แปรได้ถูกต้อง ก. ตัวแปรตัน คือ จํานวนผักกระเฉดทิเพิมขึ้น ค. ตัวแปรควบคุม คือ จํานวนผักกระเฉดทีเพิมขึ้น ข. ตัวแปรตัน คือ ปริมาณผงซักฟอก ง. ถูกทุกข้อ 3. จากปัญหา “สีของแสงไฟจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่” ควรตั้งสมมติฐานว่าอย่างไร ก. สีของแสงไฟมีผลต่อการเจริญของพืชหรือไม่ ค. ถ้าพืชที่ได้รับแสงสีน้้าเงินจะโตดีกว่าพืชที่รับแสงสี เขียว ข. ถ้าพืชสามารถดูดกลืนแสงสีใดได้จะเจริญเติบโตได้ดี งพืชที่ได้รับแสงไฟสีน้้าเงินและแสงสีเขียวจะเติบโต เท่ากัน 4. ถ้าปริมาณนํามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชงนันพืชทีได้รับนํามาก จะเจริญได้ดีกว่าพืชทีได้รับนําน้อย จงระบุ ตัวแปร ตัวแปรตัน คือ ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรควบคุม คือ
การบ้านด่วน

คำตอบ

ข้อ 3 ตอบ ค ครับ

ผู้เยี่ยมชม

ขอถามหน่อยได้ไหมครับ ทำไมคำตอบถึงเป็น ข้อ ค.

Pavarisa

ขอโทษนะคะ แต่เราว่าตอบ ก. นะ ข้อ 3 ค่ะ เพราะว่าเค้าไม่ได้ต้องการจะเปรียบเทียบนะคะ

นักปราชญ์ท้ายซอย

คือ ข้อ ก มันคือปัญหาครับ ไม่ใช่สมมติฐาน

Post A Comment

ข้อ 4 ตัวแปรต้น คือ ปริมาณน้ำ
ตัวแปรตาม คือ การเจริญเติบโตของพืช
ตัวแปรควบคุม คือ สถานที่ ชนิดของพืช ครับ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!