ชีววิทยา
มัธยมปลาย

แก้0จ้าต้องการความข่วยเหลือ

ด. เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 0. มี “๐๐ส งล๐น๐6 0. มีผนังเซลล์ 1ฒิ ๕๐ 3๐0 สุม6 58 0 2. กําหนดให้ สีเขียว มีไรซอยด์ แตกกิ่งเป็นคู่ มีใบเกล็ด และสร้าง อับสปอร์ที่กิ่ง 4 เป็นพืที่มีลําต้นขนาดเล็กเป็นเหลี่ยม 8 มีลําต้น ราก และใบเจริญคี ใบอ่อนม้วนตัวคล้ายลานนาฬิกา แล ๐ มีลําต้นขนาดเล็ก เป็นข้อและปล้อง มีสีเขียว ภายในลําต้นกลวง บิลัสที่ปลายยอด 0 มีลําค้น ราก และใบเจริญดี ข้อใดเรียงลําดับชื่อของพืขทั้งสี่ชนิดได้ถูกต้อง 1 ข้องนางคลี่ เฟินก้านดํา หวายทะนอย ย่านลิเภา 2 หวายทะนอย ชายผ้าสีดา หญ้าถอดปล้อง กล้วยป่า เร ตีนตุ๊กแก ย่านลิเภา หวายทะนอย หญ้าพง 4 หวายทะนอย เฟินใบมะขาม หญ้าถอดปล้อง กล้วยไม้ป่า 5. หญ้าถอดปล้อง ข้องนางคลี่ ตีนตุ๊กแก ชายผ้าสีดา ว: กลุ่มพืชในข้อใดเรียงลําดับจากพืขขั้นสูงไปพืขขั้นตําได้ถูกต้อง . 1 แทน จอกหูหนู หญ้าถอดปล้อง ลิเวอร์เวิร์ต . 3 แปะก๊วย หวายทะนอย แหนแดง ย่านลิเภา ะเป็นใบประกอบ 4, เว๊, ใบมีขนาดเล็กศีนําตาลแยกออกรอบๆ ข้อ สร้าง สโตร เส้นใบขนานกัน ดอกสีขาว และมีกลีบตอก 6 กลีบ 2. แปะก๊วย ผักแว่น สนสองใบ จอกหูหนู 4 ลิเวอร์เวิร์ต จอก หญ้าถอดปล้อง ผักแว่น 2 ปลาดาว แมงกะพรุน ปลิงทะเล 4. แมงมุม แมงตาทะเล แมงกะพรุน ล 6 ฟู %
'หมายเลข 1. 2, 3และ4 ควรเป็นศัตว์ไต 1 พลานาเรีย, ปลิงทะเล, ปู, แมลงเม่า 3 แมงกะพรุน, ไส้เตียนดิน, กุ้ง, แมงตานา 5 ปลาทะเล, ปลิงบจืด, หมึก, เห็บ 7. พิจารณาคารางที่กําหนดให้ต่อไปนี้ สัตว์ชนิด /. , 8 , ( และ 0 ตรงกับข้' ตหแหน่งของเส้นประสาท 2ไฮตรา, ตัวตีค, เห็บ, ผีเสื้อ ตารทชนน แมงมุม, เท่า, จักขึ้น อใดตามลําดับ ขผิดสัตว์ | ระบาหมุนเวียนเลือด - [สูด โ เผ็ด | ต้านบน(6๐ร80 ตี้านฝ่าง (บอกบอป ห 2 ล “์ ร ม # ห 0 # ซ้ 1. เห๒!มร๓ เหทเอออ่อ 1๓๓เทอส่หกลโล (๐ฮ่ลเร 3ไเปเปลย /เทก|น่ส่อ “ 1 แล (๓๐เตื่อไร 4. (ท๐แตอไอ /แป่ก10(20ต่อ ภักณ์มีฮ่ล ตพเทอส่อศกทธสไล 5. เฟ่เอ๒๐ส่ล คเทพเต่อ 1๐(แนร๕ล เว 8. ข้อใดที่ใช้จําแนกสัตว์ในไฟล้ม ๕๓๐กสอ18 2 มีเส้นประสาทเป็นหลอดอยู่ทางด้านหลัง 8, มีกระตูกสันหลัง (มีโนโตคอร์ด 0. มีช่องเหงือกที่บริเวณคอหอย บล8 286 386 สม80 ชมณม๐0 9. พิจารณาแผนผังและตอบคําถาม
10. หากบักเรียนมีความจําเป็นที่จะต้อ. มสารประเภทในโตรเจนให้กับต้นข้าวในนาข้าว โดยใช้สิ่งมีซีวิตดังต่อไปนี้ นักเรียนขะ เลือกใช้สิ่งมีซีวิตชนิดได 1 สาพร่ายสีเขียวแกมข้าเ สาหร่ายสีเขียว สรระงพ 4 สาหร่ายสีน้าตาล 6 สาหร่ายหางกระร6 11. ข้อใดไม่ได้อธิบายถึงระบบนิเวศ ' 1. ขอนไม้ผุได้ต้นมะม่วงมีเห็ตโคนขึ้นและพบมด กิ้งก็ 2. พบมวลกรรเชียงและพืชน้าไนแอ่งน้าที่ควายลงไปนอนแข่ พบสาหร่ายเทาน้้าในแย่งน้้าที่เกิตจากรอยเท้าควายป่า 4. บริเวณหินปะการังตามแนวชายฝั่งเป็นที่อยู่ของปลาการ์ตูน ปูทิน และหนอนตอก1 พีชและสัตว์มีการปรับตัวเพื่อให้ทนอยู่ในสภาพแวด# 1 ะสัตว์ขนาดเล็ก โด| 5. บริเวณทะเลทรายพบพีซอวบน 12. ข้อใดถูกต้องสําหรับโซ่อาหารข้างล่างนี้ ซากกวางบูส เบคทีเรีย แมลง แมงมุม 1. จัดเป็นโซ่อาหารแบบปรสิต 2 แมงมุมมีมวลชีวภาพสูงที่สุ 3 แมลง อยู่ใน โธ0เพ่ะ |@@| ที่ 2 4. ชากกวางมูสมีพลังงานสะสมสูงสุด 5. แบคทีเรีย จัดเป็น 5๑๐๐ก๓่อก/ ๐๐กรนทา6 13. จากสายใยอาหาร ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 1. นกสูกมีพลังง านสะสมน้อยที่สุด หนูอยู่ใน !1๐0๐ (6ง6! ที่ 1 น” ๒ หนูและตั๊กแตนมีความสัมพันธ์แบบ ๕๐กา06บับัอก 6. ข้าวและผักมีมวลชีวภาพสูงกว่ากระรอกและ นกกระจอก โซ่อาหารทั้งหมด 6 โซ้ 5. สายใยอาห 14. ข้อใดทําให้เกิดเสลียรภาพในระบบนิเวศ 1 ให้ผู้ล่าและปรสิตลดลง 2 ให้จํานวนสปีซีร์เพิ่มมากขึ้น 3. เพิ่มจํานวนผู้ผลิตและผู่ย่อยสลาย 4. ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีจํานวนเท่าๆ กัน 5 จํากัดไม่ให้พืชเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่บ่อยเกินไป พิจารณาภาพต่อไปนี้ แล้วตอบคําถามข้อ 15 - 16 พ -»เเซ 15.สิ่งมีขีวิตในข้อใดที่ให้อินทรีสารแก่สิ่งมีขีวิตอื่น ๆในระบบนิเวศ , จาย 1๒% 2 ว 4 % แย- 5. ท 16. สิ่งมีชีวิตหมายเลข ฯ/| จัดอยู่ในกลุ่มใด 1.(ิลหาให๐16 2. ไพลทวไงอ๐๓ 3. 0ทหาทไพอ6 4 ปิคเท่ตง๐๓๑ 5. 50ลหเสทตุ๕ 2ง | ส 1

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉