ภาษาไทย

แต่งยังไงค่ะ ต้องมีคำบุพบทและคำเชื่อมค่ะ

ด 8 เโี

คำตอบ