ภาษาไทย
มัธยมต้น

สรุปเนื้อหา

คำที่ใช้ในกฎเกณฑ์ของฉันทลักษณ์ ๑. คำที่ใช้ในกฎเกณฑ์ของฉันทลักษณ์มีความหมายและลักษณะที่ต้องพิจารณาดังนี้ ความหมายของคำในกฎเกณฑ์ของฉันทลักษณ์ มี ๒ ความหมาย ๑.๑ คำ หมายถึง หน่วยย่อยที่สุดของฉันทลักษณ์ และเป็นส่วนย่อย ของวรรค คำ ๑ พยางค์ สามารถนับเป็น ๑ คำได้ การนับคำในทางฉันทลักษณ์ จะแตกต่างจากการนับคำในทางไวยากรณ์ซึ่งถือตามความหมาย ตัวอย่างเช่น คำว่า พยายาม ในทางไวยากรณ์นับเป็น ๓ พยางค์ แต่ถือว่าเป็น ๑ คำ เพราะมีความหมายเดียว ส่วนในทางฉันทลักษณ์คำว่า พยายาม สามารถนับเป็น ๒ คำ หรือ ๓ ค่ำ ก็ได้ เพราะในทางฉันทลักษณ์ ๑ ค่ำ จะนับเป็น ๑ พยางค์ หรือ ๑ จังหวะที่ลงเสียงหนัก ดังนั้นจำนวนคำจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้สัมพันธ์กับ กฎเกณฑ์ของฉันทลักษณ์แต่ละชนิด อาทิ กลอนสุภาพกำหนดให้แต่ละวรรคมีคำ จำนวน ๗-๙ คำ กาพย์ยานีกำหนดให้วรรคหน้ามี ๔ คำ และวรรคหลังมี 5 ค่ำ เป็นต้น
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉