สังคมศึกษา

เรื่อง บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ

เถ๒รอนเพนตบนกเนาพบริ8ิ6 น อแดบ(ดษบกิริย๑@ณลงษขบบลบนรนบริดพกินรชนพพพหบลลม6อบนเหญิ " ) /๐ 1 ไ "โล๒หลปพร๑[ไดฉสขบบ6กรษทบพแพ๒6บบลอดพแบ6ษ ด ด๒๒๒หบพร๑[แฉด@ณ๑บนธรกรษทบษนพ๑ขบบล8พพ6บ6ษ๒ 'ษ 6 หณุลซ๊้ขบนะกรษทบพูทษพ๒พะบบนใหนนพ "6 "บลดรทแบน)แพดล(แรลอ6ทบ๒ษณไ๒๒9เรนบน น /ศ6 ษพหลบแกัโพนบาตแบนนไตนาบษหฎิา1ษแชณิ "ล9 ด๒ณาเธาบษา๒๒พฟะงอบเบ๒เดาทแพาบนาเยแบ๒า1 11๒บ56[1830 6 ลร0 หณล๒พเพเจพธนนขบน๑กรษทบพูหษล9ณ์[ไนอนบษบ๑พร๑นรอยบบ 1ษ ๑๒๒๒๒ห๑นโนขบนขกรษทบษหพด3 เแนะนแบ๒บอ๑กิพร6นรอบน 1 ๑๒๒๒หบระ[แอกาเบแอดดเแตโอบน๒นพบนเน6ร6น 4 เษใรเณลเรบน นเธหลาบ “๑ ๒นาร๑[ไลบเครบหพบ๒[แนนธรบ๒ห๒ล๑พ๑บนเขพษาล๒ ด ๒บกซี๑๑๑รบ๒๕แชนบแหาร๒ทชนบวสบบบ๑ษ@๒๒ "๒ ๒นาระ(เหทหรยหหลื้อแหลหยบรขุกเพท าญ ๒นาร«(เหหูแรยหเดนหลาพรบเซเษษ | | ลพุทหลบแผท๑บนทรุขบน6๒บเหญาษาร “69 เกร อ ด
เศรษฐศาสตร์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ