ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ผิดทุกข้อหรือป่าว
.ยากนะ
1-8
หาให้ผมด้วยนะคับ
ร.รแก่งคอย

ใบงานประวัติศาสตร์ยุโรป เรื่อง พพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐีกิจ ..ขั้น....7./6!.....เลขที่. อึ่ ชื่อ...5 6 0 4 0 คําชี้แจงให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ 1 ทวีปยุโรปมีสภาพเป็นอย่างไร เมื่อจักรวรรดีโรมันล่มสดาย ก จเย(ปี้แสนีบก 2.เมื่อทวีปยุโรปเข้าสู่ยุคกลาง มีการจัดระบอบการปกครองแบบฟิวดัลในลักษณะใด ดมมต งฝี วดั ล ศิด คลนซี ๒ฟิด65210 กันข้าม5๕ สต์ศักราช 3. เพราะเหตุใด ระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของอังกฤษจึงสิ้นสุดลงด้วยการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ ในคริ| ๑๓ ๕22597 กวม ย ต6๑ง ทัใช้เนาขาทๆ"ร์ 1อิจ พ วกฑา5ก ย์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในฝรั่งเศส ทําให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสอย่างไร | ล9เซ ซิจองลรค หลังย องในทวีปยุโรปมีพัฒนาการอย่างไรจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 รย มูวจด16ปดครศางองงรูง7"
" 0 มีการจัดระบอบการปกครองแบบฟิวดัลในลักษณะใด 7 ดกมสีเด็ณ งอง ระมบฟ์ ไต้. ซื้อ ครนซ็๑พีด6ระแวารพจีเพชัมจ1รม5๕ หวงร1ท ณายคืมจัเยมฐ๕ดีมช็ดจากมหลงลา0 ๓ก“กร์อ) » เพ็นเจ้งนธเซคสเสด ง < 3. เพราะเหตุใด ระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของอังกฤษจึงสิ้นสุดลงด้วยการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ ใน -- - -- 1688 ๆ๕ ! ๆ 4 ส ปล กล๑๓์ ศว358 กวาม เจร็ญาจ6 เพ การ[ดินเรื้อฑา (ด็แพนดีนทดณ หมเหะๆ " = กป็๊-๓ ร9 หร - ร ทลืาอี %ะพวกหเข ค ฬได้อฉีม๕แห ฏ0ฑ“อ19 ปฮ็๓ค๓คธ๐จ หวาใจ้เนาป ว่ . : 4. การปกครองระบอบกษัตริย์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในฝรั่งเศส ทําให้เกิดการปฏิวัติ วัติฝรั่งเศสอย่างไร จ ท ? 18] ๐ > ท | '! ๐ ยปร2 แล“หง หท๕26ง 1 ได4 '%« 659 เ บู/ฉ็ ง "พ“พ ด์ง ๕0 )ะศพ า เพลงเบารบ1 ” > | บป๑อย0 บด ๑ด๑วงหกภคด 6. เศรษฐกิจในเขตแมเนอร์ในยุคกลางมีลักษณะอย่างไร 2 1รหวงก” ภ เศ 6ก”๑๕ ๐ «(ร็2 ๓๓าจ ๕ภา๕๓๑งดีก้อง คอล ธงผดฟรี หภู กิก จู๊ กิจหลังสงครามครูเสดช่วยให้เศรษฐกิจของทวีปยุโรปดีขึ้นอย่างไร ก เม กร์ !ลด๑ย ตล3 ท 5้า ม6 รวงหจอาชัชิต |ลพา2 วิน ศุลม ริงธีป

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!