ประวัติศาสตร์

เงินค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ขายชาวจีน ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เรียกว่าอะไรคะ

คำตอบ